Mozilla

mozilla

Mozillas manifest

Introduktion

Internet blir mer och mer en allt viktigare del av våra liv.

Mozilla-projektet är en global gemenskap av människor som tror att öppenhet, innovation och möjligheter är nyckeln till nätets fortsatta hälsa. Vi har arbetat tillsammans sedan 1998 för att se till att Internet utveckas på ett sätt som är till nytta för alla. Vi är bäst kända för att ha skapat webbläsaren Mozilla Firefox.

Mozilla-projektet använder ett gemenskapsbaserat tillvägagångssätt för att skapa mjukvara i världsklass med öppen källkod och för att utveckla nya typer av kollaborativa aktiviteter. Vi bygger gemenskaper av människor som är involverade i att göra Internet-upplevelsen bättre för oss alla.

Som ett resultat av dessa satsningar har vi destillerat fram en samling principer som vi tror är kritiska för att Internet ska fortsätta att gagna allmännyttan såväl som livets kommersiella aspekter. Vi beskriver dessa principer nedan.

Målet med detta Manifest är att:

 1. Artikulera en vision för det Internet som Mozilla-deltagarna vill att Mozilla Foundation ska eftersträva;
 2. tala till människor vare sig de har en teknisk bakgrund eller ej;
 3. göra de som bidrar till Mozilla stolta över vad vi gör och motivera oss att fortsätta; samt
 4. tillhandahålla ett ramverk för andra människor att avancera denna vision av Internet.

Dessa principer kommer inte att väckas till liv av sig själva. Människor behövs för att göra Internet öppet och deltagande – människor som handlar som individer, som arbetar tillsammans i grupper och som leder andra. Mozilla Foundation är besluten att framskrida de principer som ställts fram i Mozilla-manifestet. Vi inbjuder andra till att gå med oss och göra Internet till en ännu bättre plats för alla.

Principer

 1. Internet är en grundläggande del av det moderna livet – en nyckelkomponent i utbildning, kommunikation, samarbete, underhållning och samhället i stort.
 2. Internet är en global allmän resurs som måste förbli öppen och tillgänglig.
 3. Internet måste berika enskilda människors liv.
 4. Individers säkerhet och integritet på Internet är fundamental och får på inga villkor betraktas som valfri.
 5. Individer måste ha möjlighet att forma både Internet självt och sina egna upplevelser på Internet.
 6. Effektiviteten hos Internet som en allmän resurs beror på interoperabilitet (protokoll, dataformat, innehåll), innovation och decentraliserat deltagande världen över.
 7. Fri och öppen mjukvara främjar utvecklingen av Internet som en allmän resurs.
 8. Transparenta, gemenskapsbaserade processer främjar deltagande, ansvarstagande och tillit.
 9. Kommersiell inblandning i utvecklingen av Internet har många fördelar; en balans mellan kommersiell behållning och allmännytta är avgörande.
 10. Att förstora allmännyttan av Internet är ett viktigt mål, värt tid, uppmärksamhet och engagemang.

Föra fram Mozilla-manifestet

Det finns många sätt att föra fram principerna i Mozilla-manifestet. Vi välkomnar ett brett spann av aktiviteter, och förväntar oss samma kreativitet som Mozilla-anhängare har visat i andra delar av projektet. För individer som inte är djup involverade i Mozilla-projektet är ett enkelt och mycket effektivt sätt att ge sitt stöd till Manifestet att använda Mozilla Firefox och andra produkter som förkroppsligar principerna i Manifestet.

Mozilla Foundations löfte

Mozilla Foundation lovar att ge sitt stöd åt Mozilla-manifestet i alla sina aktiviteter. Specifikt kommer vi att:

 • bygga och möjliggöra tekniker med öppen källkod och gemenskaper som stöder Manifestets principer;
 • bygga och leverera utmärkta konsumentprodukter som stöder Manifestets principer;
 • använda Mozillas tillgångar (immaterialrättsliga tillgångar som upphovsrätt och varumärken, infrastruktur, kapital och rykte) för att hålla Internet öppet som plattform;
 • främja modeller som skapar ekonomiskt värde till nytta för allmänheten; och
 • främja Mozilla-manifestets principer i öppna diskussioner och inom Internet-industrin.

Vissa aktiviteter – för närvarande skapandet, levereringen och marknadsföringen av konsumentprodukter – sker primärt genom Mozilla Foundations helägda dotterbolag, Mozilla Corporation.

Inbjudan

Mozilla Foundation bjuder in alla som stöder principerna i Mozilla-manifestet att gå med oss, och hitta nya sätt att göra denna vision av Internet verklighet.