Firefox

Stadavhengig nettlesing

Firefox kan fortelja nettsider kor du oppheld deg, slik at du kan finna info som er meir relevant og nyttig. Det handlar om å gjera nettet smartare – og det vert gjort på ein måte som respekterer personvernet ditt. Prøv det!

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kva er stadavhengig nettlesing?

Nettsider som brukar stadavhengig nettlesing spør deg om kor du er, for å kunne gi deg meir relevant informasjon, eller for å spara deg bryet med å søka. Til dømes, dersom du leitar etter ein pizzarestaurant i området ditt. Ein nettstad vil kunne spørja deg om å dela informasjon om kor du er, slik at dersom du berre søkjer etter «pizza» så får du opp resultatet du leitar etter... ingen annen informasjon eller skriving er nødvendig.

Eller dersom du planlegg ei reiserute, så vil nettstaden automatisk vita kor du startar frå. Alt du treng er å spesifisera er kor du ynskjer å reisa til.

Denne tenesta er heilt valfri – Firefox deler ikkje informasjon om kor du er utan at du gjev løyve til det – og dette vert gjort med aller største respekt for personvernet ditt. Og, som med alle delane av Firefox, er denne funksjonen bygd på opne standardar for at han enkelt kan brukast av nettstadsutviklarar.

Koreis verkar det?

Når du besøkjer ein stadavhengig nettstad vil Firefox spørja deg om du ynsker å dela informasjon om kvar du ovil dela plasseringa di.

Dersom du godtek dette, hentar Firefox inn informasjon om trådlause tilgangspunkter i nærleiken og IP-adressa til datamaskina. Firefox sender denne informasjonen til ein geolocation-tenestetilbydar (Google Location Services) for å finna eit estimat på kvar du er. Denne informasjonen vert deretter delt med nettstaden som spurde etter han.

Dersom du ikkje godtek førespurnaden frå nettstaden vil ikkje Firefox gjera noko.

Kor nøyaktige er plasseringane?

Nøyaktigheita varierar mykje frå stad til stad. På nokre stadar vil tenestetilbydarane våre kunne gje ei plassering innanfor nokre meter. Men i andre område kan det verte mykje mindre presist. Alle plasseringar som kjem frå tenestetilbydarane er berre vurderingar, og vi garanterar ikkje nøyaktigheita til plasseringane. Ver snill og ikkje bruk denne informasjonen i naudstilfelle. Bruk alltid sunn fornuft.

Kva for informasjon vert sendt, og til kven? Korleis vert personvernet mitt teke vare på?

Ditt personvern er svært viktig for oss, og Firefox vil aldri dele plasseringa di utan løyve frå deg. Når du vitjar ei side som krev informasjon frå deg, vert du spurd før noko som helst informasjon vert delt med sida som spør etter informasjon og tredjepartstilbydarane våre.

Som standard brukar Firefox tenesta Google Location Services for å finna ut kvar du er ved å sende:

 • IP-adressa til datamaskina di,
 • informasjon om trådlause aksesspunkter i nærleiken, og
 • ein tilfeldig vald klientidentifikator som vert tildelt av Google, som forfell annakvar veke.

For ei fullstendig skildring av informasjonen som vert samla inn og brukt av Firefox, sjå Firefox si personvernfråsegn (engelsk).

Google Location Services returnerer den estimerte posisjonen din (t.d. lengde- og breiddegrad). For ei komplett skildring av informasjonen som vert samla inn og brukt av Google, sjå Google Geolocation-personvernpraksis (engelsk).

Informasjonen vert utveksla over eit kryptert samband for å ta vare på personvernet ditt. Med ein gong Firefox har plasseringsinformasjonen din, sender ein den til nettstaden som førspurde han. Plasseringa di eller namnet på nettstaden eller infokapslar, vert aldri nokon gong delte med Google Location Services.

Korkje Mozilla eller Google vil nokon gong bruka informasjonen som Google Location Services samlar opp til å identifisdera eller spionera på deg.

For informasjon om kva nettstadar som spør etter stadinformasjon gjer med han, les nettstadane sine eigne personvernpraksis.

For meir informasjon om personvernet ditt, les òg:

Vert eg spora når eg surfar på nettet?

Nei. Firefox spør berre etter plassering når ein nettstad kjem med ein førespurnad, og deler berre plasseringa di når brukaren har godkjend førespurnaden. Firefox sporar eller hugsar ikkje plasseringa di når du surfar.

Korleis trekkjer eg tilbake løyve eg har gjeve til ein nettstad?

Dersom du har gjeve Firefox løyve til å alltid spesifisera stadinformasjon til ein nettstad, og du seinare endrar meining, kan du enkelt oppheva den tilgangen. Her viser vi deg korleis:

 • Gå til nettstaden som du har gjeve tilgang til
 • Gå til Verktøy-menyen og vel Sidenformasjon
 • Vel Løyve-fana
 • Endra innstillinga for Dela plassering

Korleis slår eg permanent av stadavhengig nettlesing?

Stadavhengig nettlesing er alltid ein funksjon du må slå på sjølv i Firefox. Ingen stadinformasjon vert sendt utan at du gjev løyve til det. Dersom du ynskjer å slå av funksjonen fullstendig kan du gjera følgande:

 • Skriv about:config i adresselinja og trykk Enter
 • Skriv inn geo.enabled
 • Dobbelklikk på innstillinga geo.enabled
 • Stadavhengig nettlesing er no slått av

Korleis kan eg leggja til støtte for geolokalisering på nettstaden min?

Du kan integrera støtte for geolokalisering med di teneste ved å følgja rettleiinga på Mozillas sitt senter for utviklarar, MDN.