നല്ല വാർത്ത - നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഫയർഫോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ്!

കൂടുതൽ മികച്ച വാർത്തകൾ - ഫയർഫോക്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്ലഗിന്നുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? മോസില്ല സപ്പോർട്ട് സന്ദർശിക്കുക

മെച്ചപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ
കുറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ പുതുക്കലുകള്‍

കൂടുതല്‍ പ്ലഗിനുകൾ ആവശ്യമുളള സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഫയർഫോക്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, അവ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ അധിക സുരക്ഷക്കായി അവയെ ബ്ളോക്ക് ലിസ്റ്റിംഗിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഫയർ ഫോക്സ് അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ തുടരാവുന്നതാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പു് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? മോസില്ല സപ്പോർട്ട് സന്ദർശിക്കുക

പ്ലഗിന്നുകള്‍ പുതുക്കി മടുത്തോ?
ഫയര്‍ഫോക്സില്‍ പരിഹാരമുണ്ട്.

വെബ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊപ്പം മുന്നേറും. പ്ലഗിനുകൾ ആവശ്യമുള്ള കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഫയർഫോക്സ് ഇപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷുകളും തടസ്സങ്ങളും കുറച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൗസുചെയ്യാനാകും. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത