સારા સમાચાર - તમે ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો
Firefox નું નવીનતમ સંસ્કરણ!

વધુ સારા સમાચાર - હવે Firefox સુવિધાઓનું સમર્થન કરે છે કે જે વધારાના પ્લગિન્સની જરૂર પડે છે.

મદદ જોઈએ છે? Mozilla આધાર મુલાકાત લો

વધુ સારી સુવિધાઓ,
ઓછા પ્લગઇન અપડેટ્સ

Firefox સુવિધાઓને સપોર્ટ કરવા માટે વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે જે વધારાની પ્લગિન્સની આવશ્યકતા ધરાવે છે. હવે, તેઓ વધારાની સુરક્ષા માટે બ્લોકલીસ્ટિંગ દ્વારા આપમેળે અપ-ટુ-ડેટ રહ્યાં છે. તેથી તમે માત્ર એક Firefox સુધારા સાથે વર્તમાન રહી શકો છો.

તાજેતરની આવૃત્તિને ડાઉનલોડ કરો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

મદદ જોઈએ છે? Mozilla આધાર મુલાકાત લો

પ્લગિન્સ અપડેટ કરવાથી થાકી ગયા છો?
Firefox માં તમે આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

જેમ વેબ આગળ વધે છે, તેમ આપણે શું કરીએ? Firfox હવે વધુ સુવિધાઓને સમર્થન કરે છે જે પ્લગિન્સની આવશ્યકતા ધરાવતા હતા, જેથી તમે ઓછા ક્રેશ અને વિક્ષેપો સાથે બ્રાઉઝ કરી શકો. ઉપરાંત, અમારી બ્લોકલીસ્ટ સિસ્ટમ તમને સુધારાઓ વચ્ચે રક્ષણ આપે છે.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા