જવા માટે તમારા ટૅબ્સ લો

તમારા ખુલ્લા ટૅબ્સને મોબાઇલ, ડેસ્કટોપ અથવા ટેબલેટ પર ફાયરફોક્સ સાથે એકીકૃત વહેંચો.

તમારા Firefox ખાતામાં સાઇન ઇન કરીને તમારા મોબાઇલ અને ટેબ્લેટ ઉપકરણોમાં ખુલ્લા ટેબ્સ જુઓ.

ડેસ્કટૉપ અને ટેબલેટમાં તમારા ખુલ્લા ટેબ્સ પણ જુઓ. ફક્ત સાઇન ઇન કરો અથવા Firefox ખાતુ બનાવો.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox ગોપનીયતા

એપ્લિકેશન મેળવો

સુવિધાઓ

  • તમારા ઇનબૉક્સને ખાલી કરો

    હજુ પણ જાતે ઇમેઇલ લિંક્સ? તેના બદલે ઉપકરણો વચ્ચે ટૅબ્સ મોકલો.

  • એક પ્રો જેવા ઉપકરણ કૂદકો

    એક જગ્યાએ બ્રાઉઝ કરવાનું પ્રારંભ કરો, બીજે ક્યાંય પસંદ કરો.

  • કાળજી વગર વહેંચો

    Firefox ખાતા સાથે તમારો ડેટા સુરક્ષિત છે.