Prionnsabalan prìobhaideachd an dàta

Tha na còig prionnsabalan a leanas stèidhichte air manifesto Mozilla agus ’gar stiùireadh is sinne:

 • a’ leasachadh a’ bhathair is nan seirbheisean againn
 • a’ cumail rian air an dàta a chruinnicheas sinn mun luchd-chleachdaidh againn
 • a’ taghadh is a’ dèiligeadh ri com-pàirtichean
 • a’ dealbhadh a’ phoileasaidh phoblaich is ar n-obrach brosnachaidh
 1. Gun dad dìomhair

  Cleachd is co-roinn fiosrachadh air dòigh shoilleir agus a chum math a’ chleachdaiche.

 2. Smachd a’ chleachdaiche

  Leasaich bathar is brosnaich deagh-chleachdaidhean a bheir smachd air an cuid dàta ’s na nì iad air loidhne dhan luchd-chleachdaidh.

 3. Dàta cuingichte

  Cruinnich dìreach na tha feum air, gun urra gu na h-ìre as fhaide agus sguab às e nuair nach eil feum air tuilleadh.

 4. Roghainnean ciallach

  Dealbh cothromachadh rèidh eadar sàbhailteachd is cofhurtachd.

 5. Dìon làidir

  Dìon daingeann làidir air dòigh a ghabhas a dhearbhadh gu follaiseach.