An t-eadar-lìon do dhaoine,
chan ann airson prothaid.

Shin thu. Is sinne Mozilla, gaisgich an eadar-lìn a tha pròiseil nach ann airson prothaid a bhios sinn ag obair airson an t-eadar-lìon a chumail fosgailte agus fallain dhan a h-uile duine.

Ar buaidh

Tha sinn ag obair gu h-àrd is gu h-ìosal, a’ teagasg litearrachd-lìn, a’ solar innealan agus ag agairt as leth gach neach a tha ag iarraidh eadar-lìon cothromach, saor is suimeil.

Ar n-innleachdan

A’ cleachdadh an lìon mar bhun-stèidh, tha sinn airson teicneolasan fosgailte agus innleachdach a chruthachadh a bheir cothrom do luchd-leasachaidh obair a dhèanamh saor o shiostaman corporra dùinte is lìon a chruthachadh a bhios nas luaithe agus tèarainte dhan a h-uile duine.

Leig an t-eadar-lìon mu sgaoil

Saoir an lìon agus saor d’ inntinn.

Faigh Firefox an-diugh