Kabaaru moƴƴo- aɗa huutoroo
yamre Firefox sakkitiinde ndee!

Kabaaru ɓurɗo moƴƴude nii - Firefox jooni ina tammboo fannuuji goownooɗi huutoraade njokkon ngoɗkon.

Aɗa sokli ballal? Yillo Tammbol Mozilla

Fannuuji cemorɗi,
kesɗitine njokkon pamare

Firefox nana woni e wertaade ngam tammbaade fannuuji goownooɗi naamnaade njokkon ngoɗkon. Jooni, ɗi kesɗitinte kadi ɗi toppitee ko yaawi rewrude e doggol palogol ngam kisal ɓeydingal. Ɗuum noon aɗa waawi hesɗit-de e kesɗingol Firefox gootol tan.

Aawto yamre sakkitiinde ndee:

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox

Aɗa sokli ballal? Yillo Tammbol Mozilla

A tampii hesɗitinde njokkon?
Firefox ina suurmaa.

Geese ina njahra yeeso, hay minen kay. Firefox jooni ina tammboo fannuuji keewɗigoownooɗi naamnaade njokkon, ɗuum noon aɗa waawi wanngaade tawi jane e taƴe keewaani. Yanti heen, yuɓɓo doggol palogol ina reen-maa hakkunde kesɗitine.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox