Η διακήρυξη Mozilla

Οι 10 αρχές μας

01 Το διαδίκτυο είναι συστατικό κομμάτι της σύγχρονης ζωής, ένα συστατικό - κλειδί, για τη μόρφωση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επιχειρηματικότητα, την ψυχαγωγία και την κοινωνία σαν σύνολο.

Μάθετε περισσότερα

02 Το διαδίκτυο είναι ένας κοινός πόρος που πρέπει να παραμείνει ανοιχτός και προσβάσιμος.

Μάθετε περισσότερα

03 Το διαδίκτυο πρέπει να εμπλουτίζει τη ζωή κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

Μάθετε περισσότερα

04 Ο σεβασμός στο ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια κάθε ανθρώπου στο διαδίκτυο είναι θεμελιώδης και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κάτι προαιρετικό.

Μάθετε περισσότερα

05 Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει το διαδίκτυο και τις δικές του εμπειρίες σε αυτό.

Μάθετε περισσότερα

06 Η αποτελεσματικότητα του διαδικτύου ως κοινού πόρου, εξαρτάται από την δυνατότητα διαλειτουργικότητας (πρωτοκόλλων, μορφών δεδομένων, περιεχομένων), την καινοτομία και την αποκεντρωμένη συμμετοχή παγκοσμίως.

Μάθετε περισσότερα

07 Το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό προωθεί την ανάπτυξη του διαδικτύου σαν κοινό πόρο.

Μάθετε περισσότερα

08 Οι διαφανείς διεργασίες που στηρίζονται σε κοινότητες προωθούν τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

Μάθετε περισσότερα

09 Η επιχειρηματική ανάμιξη στην ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει πολλά ωφέλη. Η εξισορρόπηση όμως μεταξύ της προσπάθειας επίτευξης οικονομικού κέρδους και κοινής ωφέλειας είναι κρίσιμη.

Μάθετε περισσότερα

10 Η μεγιστοποίηση των πλευρών του διαδικτύου που είναι κοινής ωφέλειας είναι ένας σημαντικός στόχος που αξίζει την αφιέρωση χρόνου, προσοχής και δέσμευσης.

Μάθετε περισσότερα