Mozilla Manifesto dopunjavanje

Posvećenost zdravijem internetu

Otvoreni, globalni internet je najsnažniji resurs komunikacije i saradnje koji smo ikada vidjeli. To oličava neke naše najdublje nade za ljudski napredak. Omogućava nove mogućnosti za učenje, izgradnju osjećaja zajedničkog čovječanstva i rješavanje nužnih problema sa kojima se ljudi suočavaju svuda.

Tokom posljednje decenije smo vidjeli da je ovo obećanje ispunjeno na mnogo načina. Vidjeli smo i moć interneta koja se koristi da uveća diviziju, podstiče nasilje, promovira mržnju i namjerno manipuliše činjenicama i stvarnošću. Saznali smo da bi trebali eksplicitnije postaviti naše težnje za ljudskim iskustvom na internetu. Sada to radimo.

  1. Posvećeni smo internetu koji uključuje sve narode na zemlji — gdje demografske karakteristike osoba ne određuju njihov online pristup, mogućnosti ili kvalitet iskustva.
  2. Posvećeni smo internetu koji promoviše civilni diskurs, ljudsko dostojanstvo i individualni izraz.
  3. Posvećeni smo internetu koji uzdiže kritičko razmišljanje, obrazložene argumente, zajedničko znanje i potvrđene činjenice.
  4. Posvećeni smo internetu koji katalizira saradnju među različitim zajednicama koje rade zajedno za zajedničko dobro.

Naših 10 Načela

Princip 1 Internet je integrisani dio modernog života—ključna komponenta u obrazovanju, komunikaciji, kolaboraciji, poslovanju, zabavi i društvu kao cjelini.

Saznajte više

Princip 2 Internet je globalni javni resurs koji većinom ostaje otvoren i pristupačan.

Saznajte više

Princip 3 Internet mora obogatiti živote individualnih ljudskih bića.

Saznajte više

Princip 4 Sigurnost i privatnost pojedinaca na internetu su fundamentalni i nesmiju biti tretirani kao opcionalni.

Saznajte više

Princip 5 Pojedinci moraju imati mogućnost da oblikuju internet i vlastita iskustva na internetu.

Saznajte više

Princip 6 Djelotvornost interneta kao javnog resursa zavisi od međusaradnje (protokola, formata podataka, sadržaja), inovacije i decentralizovanog učešća širom svijeta.

Saznajte više

Princip 7 Slobodan softver i softver otvorenog izvora promovišu razvoj interneta kao javnog resursa.

Saznajte više

Princip 8 Transparentni procesi u zajednici promoviraju sudjelovanje, odgovornost i povjerenje.

Saznajte više

Princip 9 Poslovno učešće u razvoju interneta donosi mnoge benefite; ravnoteža između komercijalne dobiti i javnog interesa je kritična.

Saznajte više

Princip 10 Povećanje aspekta javnog interesa interneta je važan cilj, vrijedan vremena, pažnje i posvećenosti.

Saznajte više