Xiontachiati sekan tein kuoujtajkayot

Xionmoachtoui uan xikontatekiujti versiones Firefox tein satepan ualas ika tepos tein tajkuiloluapal, Android uan iOS.

TestFlight

Xikonixejeko versiones Firefox tein beta ika iOS itechkopa programa TestFlight tein kichiuak Apple.