Xiontachiati sekan tein kuoujtajkayot

Xionmoachtoui uan xikontatekiujti versiones Firefox tein satepan ualas ika tepos tein tajkuiloluapal, Android uan iOS.

Beta

Xikonixejeko inepaleuiluan Android tein okachi yankuikej, achto taltikpakneminij uelis kichiuaskej.

Firefox Beta — nahuatl sierra norte Puebla

Keniuj Firefox kiyekpia tein kiselia

Firefox Beta iselti san kititanilia Mozilla tanemililmej. Okachi xionmomachti

Xitechonpanoltili motanemililuan maj titechonpaleui tiktamiyektaliskej keniuj taki totachiualisuan uan nepaleuilmej kampa amo mopatatok.

Nightly

Xiontachiati yankuikej nepaleuilmej ika Android ijkuak peua. Xionixmatati uan xionmopakilti.

Firefox Nightly — nahuatl sierra norte Puebla

Keniuj Firefox kiyekpia tein kiselia
Firefox Nightly iselti san kipanoltilia Mozilla tanemililmej. Okachi xionmomachti