Ti utiliseschas ina versiun pli veglia da Firefox per desktops. Actualisescha oz per restar spert e segir.

Telechargiar Firefox — rumantsch

Tes sistem n'ademplescha forsa betg las pretensiuns per Firefox, ti pos dentant empruvar ina da questas versiuns:

Telechargiar Firefox — rumantsch

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Protecziun da datas en Firefox
Tscherna l'independenza. Tscherna Firefox.

Telechargiar Firefox — rumantsch

Tes sistem n'ademplescha forsa betg las pretensiuns per Firefox, ti pos dentant empruvar ina da questas versiuns:

Telechargiar Firefox — rumantsch

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Protecziun da datas en Firefox