គោលការណ៍​ចំពោះ​ឯកជនភាព​នៃ​ទិន្នន័យ

គោលការណ៍​ទាំងប្រាំ​ខាងក្រោម​​បាន​មក​ពី Mozilla Manifesto និង​ប្រាប់​យើង​អំពី​របៀប៖

 • អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម​របស់​យើង
 • គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​ពួកយើង​ប្រមូល
 • ជ្រើសរើស និងទំនាក់ទំនង​ទៅវិញ​ទៅមក​ជាមួយ​ដៃគូ
 • សម្រួច​ការងារ​គោលការណ៍​សាធារណៈ និងការតស៊ូ​មតិ​របស់​យើង
 1. មិន​ភ្ញាក់ផ្អើល​ទេ

  ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ ដែល​មាន​​ប្រយោជន៍ និង​​មាន​ប្រភព​ច្បាស់លាស់។

 2. ការគ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើប្រាស់

  បង្កើត​ផលិតផល និងតស៊ូមតិ​ឲ្យ​មាន​ការប្រើប្រាស់​ប្រសើរ​បំផុត ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់​ពួកគាត់ និង​បទ​ពិសោធន៍​ប្រើប្រាស់​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត។

 3. ទិន្និន័យ​មាន​ដែន​កំណត់

  ប្រមូលទិន្និន័យដែលយើងត្រូវការ ការពារពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយយើងអាចលុបពេលលែងត្រូវការ ។

 4. Sensible settings

  Design for a thoughtful balance of safety and user experience.

 5. ការពារបែបស៊ីជម្រៅ

  Maintain multi-layered security controls and practices, many of which are publicly verifiable.