ទាញយក Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

គោលការណ៍​ចំពោះ​ឯកជនភាព​នៃ​ទិន្នន័យ

គោលការណ៍​ទាំងប្រាំ​ខាងក្រោម​​បាន​មក​ពី Mozilla Manifesto និង​ប្រាប់​យើង​អំពី​របៀប៖

 • អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម​របស់​យើង
 • គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​ពួកយើង​ប្រមូល
 • ជ្រើសរើស និងទំនាក់ទំនង​ទៅវិញ​ទៅមក​ជាមួយ​ដៃគូ
 • សម្រួច​ការងារ​គោលការណ៍​សាធារណៈ និងការតស៊ូ​មតិ​របស់​យើង
 1. មិន​ភ្ញាក់ផ្អើល​ទេ

  ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ ដែល​មាន​​ប្រយោជន៍ និង​​មាន​ប្រភព​ច្បាស់លាស់។

 2. ការគ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើប្រាស់

  បង្កើត​ផលិតផល និងតស៊ូមតិ​ឲ្យ​មាន​ការប្រើប្រាស់​ប្រសើរ​បំផុត ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់​ពួកគាត់ និង​បទ​ពិសោធន៍​ប្រើប្រាស់​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត។

 3. ទិន្និន័យ​មាន​ដែន​កំណត់

  ប្រមូលទិន្និន័យដែលយើងត្រូវការ ការពារពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយយើងអាចលុបពេលលែងត្រូវការ ។

 4. Sensible settings

  Design for a thoughtful balance of safety and user experience.

 5. ការពារបែបស៊ីជម្រៅ

  Maintain multi-layered security controls and practices, many of which are publicly verifiable.