Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • CSS Grid Level 2 – subgrid is coming to Firefox

  Hacks

  The subgrid feature which is part of Level 2 of the CSS Grid Specification is not yet shipping in any browser, but is now available for testing in Firefox Nightly. This is a feature that, if you have used CSS Grid for a layout of any complexity, you are likely to be pretty excited about

  Dale čitać
 • Indicating focus to improve accessibility

  Hacks

  Focus indicators make the difference between day and night for people who rely on them. Focus is something that happens between the interactive elements on a page. In this post I will explain what we mean by focus, show you how focus outlines make your site easier to use for anyone who relies on the keyboard, and share examples of why it’s a best practice to never remove them.

  Dale čitać
 • JavaScript and evidence-based language design

  Hacks

  In what ways can empirical evidence be used in the design of a language like JavaScript? At TC39, as stewards of the JavaScript specification, how do we answer questions about the design of JavaScript and help make it accessible to the thousands of new coders who join the industry each year? To answer this we need to experiment, and I need your help.

  Dale čitać