Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Dweb: Decentralised, Real-Time, Interoperable Communication with Matrix

  Hacks

  Matrix is an open standard for interoperable, decentralised, real-time communication over the Internet. It provides a standard HTTP API for publishing and subscribing to real-time data in specified channels, so it can be used to power Instant Messaging, VoIP/WebRTC signalling, Internet of Things communication–the most common use of Matrix today is as an Instant Messaging platform.

  Dale čitać
 • Show your support for Firefox with new badges

  Hacks

  If you use Firefox and want to show your support, we’ve made a collection of badges you can add to your website. Whether you’re passionate about Mozilla’s mission, or just think Firefox is a kick-ass product, we’d love your help in spreading the word.

  Dale čitać
 • Home Monitoring with Things Gateway 0.6

  Hacks

  The latest version of the Things Gateway rolling out today comes with new home monitoring features that let you directly monitor your home over the web, without a middleman. That means no monthly fees, your private data stays in your home by default, and you can choose from a variety of sensors made by different manufacturers.

  Dale čitać