Firefox

Ukhuphelo lwakho luphazanyisiwe

Sicela ukhethe ukukhuphela ukuze uqhubeke.

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Firefox Developer Edition — isiXhosa

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Firefox Developer Edition — isiXhosa

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

IFirefox Nightly — isiXhosa

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

IFirefox Nightly — isiXhosa

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox