Firefox Sync

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Ngqamanisa

Ingathi usebenzisa inguqulelo endalana yeFirefox.

Ungqamaniso yenye nje yeefitsha eziphakamileyo oyakuyifumana kuphela kwi-Firefox.

Ulungile, Seta, Sayinka

Usayinelwe ukungena nokulungela ukufikelela yakho iFirefox naphina, naninina.

Phatha iWebhu yakho apho ukhoyo

Sayinka iFirefox naninina ufuna ukufikelela kwiibhukhimakhi, iiphasiwedi, ithebhu nangaphezulu nakwesiphi ismartphone, ithablet okanye ikhompuyutha.

Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Iinkalo

  • Ekhaya

    Suka edesikeni uye esofeni ungakhange utsibe bhithi. Fikelela kwiithebhu zakho ezivulekileyo kwismartphone sakho, okanye uqhubeleke ubhrawuza iibhukhimakhi zakho kanye kwithablet yakho.

  • Emsebenzini

    Hlala uqagamshelana nazo zonke iinkcukacha zakho ezibalulekileyo. Sayinka iphasiwedi neebhukhimakhi onokufuna ukufikelela kuzo naninina. Njenge Firefox, ikhuselekile kangangoko.

  • Eluhambeni

    Zigcine usemgceni nesayithi zakho ozithandayo, okanye gqiba elabali uliqalileyo ekhaya - naphina uyakhona. NgeSayinki, akuzange kubelula kangaka.