Uhlaziyo Lokugqibela Agasti 29, 2014

Ushwankathelo

Le nxalenye ingasentla ishwankathela imiqathango engezantsi. Olu shwankathelo lulungiselelwe ukunceda wena uqonde imiqathango, kodwa qiniseka ukuba ulufunda lonke oluxwebhu, kuba xa uvumelana nalo ubonisa ukuba wamkela yonke imiqathango, kungekuphela nje ushwankathelo.

 • Iinkonzo zeFirefox cloud ("Iinkonzo") ziluthotho lweenkonzo ezilungiselelwe wena yiMozilla.
 • Iinkonzo zilungiselelwe "njengokuba zinjalo" kaye akukho ziqinisekisa zalo naluphi na uhlobo. Kukho imida emandla ekusebenzeni kweMozilla kulo naluphi na ulonakaliso olukhoyo oluvela ekusebenziseni Iinkonzo

Imiqatho Yenkonzo

 1. Intshayelelo

  Le Miqathango Yenkonzo ("Imiqathango") lawula ukusebenzisa kweenkozo zeFirefox cloud, uludwe lweenkonzo kwintanethi ezilungiselelwe yiMozilla ("Iinkonzo")

 2. Iakhawunti YeFirefox

  Ukuze ukwazi ukusebenzisa Iinkonzo kuza kufuneka uyile iAkhawunti YeFirefox. Xa ubhalisa, uza kucelwa ukuba ufakwe iphasiwedi. Ubophelelekile ukugcina iphasiwedi yakho iyimfihlo kunye nezinto ezenziwa kwiakhawunti yakho yeFirefox. IMozilla ayibophelelekanga kuko nakuphi na ukulahlekelwa okunokuvela ngenxa yokusetyenziswa okungagunyaziswanga kwiakhawunti yeFirefox.

 3. Iinkalo

  Ifirefox Sync ikuvumela ukuba ungene kwinkcazelo engciniweyo kuzo zonke izixhobo zeFirefore, kuquka iithebhu, ibha entle, iphasiwedi, uphawulo lwephepha, kunye nokhetho lwebrawuza. Unokukwazi ukuvula nokuvala iFirefox Sync necandelo elithi Izixhobo kwiFirefox.

  Fumana Isixhobo Sam kukuvumela ukuba ufumane isixhobo seFirefox OS ukude uze usilawule, njengokubona iindawo zakutshanje, ukucima izinto ezikuyo, ukuvumela iringtone, okanye ukuvala isikrini, nokubonisa umyalezo. Ukusebenzisa ezi nkalo, umele uvulele Fumana Isixhobo Sam kwiisethingi zesixhobo sakho Fumana Isixhobo Sam kuya kusebenza naxa isixhobo sevalwe isandi okanye sicinyiwe. Unokuqhawula ezi nkalo kwiisethingi zesixhobo sakho.

  https://find.firefox.com Ukuba isixhobo sakho silahlekileyo, unokungena usebenzisa iAkhawunti yeFirefox ukusifumana uze usisebenzise sikude. Indawo yesixhobo sakho iyakuchazwa kuthi ngoxa isixhobo sivuliwe kwaye unokuqhagamshelana naso kwintanethi. Ukuba iyasebenza, unoxanduva lwazo naziphi na iindleko zokudluliselwa kwedata. Ukuba ukholelwa ukuba isixhobo sakho sebiwe, umele uqhagamshele abomthetho. Ulumke ungabelani ngenkcazelo yakho yobuqu ngenxa yokuba imiyalezo eboniswa apho kwisixhobo sakho ibonakala kuwonke wonke.

 4. Umgaqo-nkqubo Wabucala

  Isaziso Sabucala SeFirefox Cloud Kwiinkonzo sichaza iinkcukacha esizifumanayo ezivela ekusebenziseni iiNkonzo nendlela esiyisebenzisa ngayo loo nkcazelo. Sisebenzisa inkcazelo esiyifumanayo ngokweeNkonzo ukuchaza Imigaqo-nkqubo YeMozilla.

 5. Ukwaneliseka kwakho KwiiNkonzo

  Unokukhuphela ulwaneliseko njengenxalenye yeenkalo zeNkonzo. Ngokukhuphela ulwaneliseko, ubonisa ukuba unika okungekho nzulu, engenantlawulo, ilayisensi yehlabathi ukuze uyisebenzi ukuqhagamshelana nelungiselelo leeNkonzo Ulapha ukuze ubonise uze unikezele ngolwaneliseko olungasayi kwaphula amalungelo akhe nawuphi na umntu kwaye uza kusebenzisa ulwaneliseko lwemiyalelo enikezelwe kwiMozilla

 6. Amalungelo Angaphantsi EMozilla

  IMozilla yikuniki ilungelo lobunini leeNkonzo ezingachazwanga kwiMigaqo.. Ngokomzekelo, le Miqathango ayinikeli lungelo lokusebenzisa nakuphi ukupapasha, ukusebenzisa igama, uphawu, uphawu lweenkonzo, imifanekiso, igama ledomeyini, okanye iinkalo zemveliso zeMozilla. Iinkonzo ezisasazwa ngaphantsi nezilawula loluhlelo Ilayisensi Kawonkewonke YeMozilla.

 7. Imiqathango; Ukupheliswa

  Le miqathango iza kuqhubeka isebenza de ipheliswe nguwe okanye iMozilla.. Unokukhetha ukuyipelisa ngalo naliphi na ixesha ngaso nasiphi na isizathu esisetyenziswayo kwiFirefox yeakhawunti okanye uphelise uyekise ukusebenzisa iiNkonzo.

  Unokuyekisa okanye uphelise ukungena kweNkonzo ngalo naliphi na ixesha ngaso nasiphi na isizathu, kuquka, kodwa kungapheleli apho, ukuba sikholelwa ukuba: (i) unyhasha le Miqathango, (ii) uyile okanye uyingozi ngokomthetho kuthi; okanye (iii) ukuma kwethu kweeNkonzo kuwe akusasebenzi ngokwezimali. Siza kwenza imigudu esengqiqweni nemigudu yokuphawula idilesi yemeyile ezihambisana neakhawunti neFirefox okanye ukuzama ukwixa elizayo ukungena kwiiNkonzo.

  Kuzo zonke iimeko, Imiqathango iza kupheliswa, kuquka, ngaphandle kwemida, ilayisensi yakho yokusebenzisa ilayisensi yeeNkonzo, ngaphandle kwalenxalenye ilandelayo ukuba iyasebenza: Ukwazisa, Ukuchaza, Imida Yokulahlekelwa, Ingxubevange

 8. Ukwazisa

  Uyavuma ukukhusela, ukwazisa nokuthintela ukwenzekala kweMozilla, ikontraki zabo, ukusasaza, iilayisensi, namaqabane, kunye nabalawuli, amagosa, abasenzi, kunye neearhenti, ("Ukuchaza Ababandakanyekileyo") ezivela nxamnye nazo zonke iintlawulo neendleko, eziquka iindleko zamagqwetha, eziphuma okanye ezivela ngenxa yokusebenzisa iiNkonzo (kuquka, kodwa kungapheleli, nakuphi na okukhupheleyo).

 9. Ukuchaza; Imida Yokubopheleleka

  IINKONZO ZILUNGISELELWE "NJENGOKUBA ZINJALO" NAZO ZONKE IZIKHWAZILIMA. NGOKOMLINGANISELO WOMTHETHO, IMOZILLA KUNYE NABANYE ABACHAZWAYO BAZISWA NGAZO ZONKE IZIQINISEKISO, ENOBA ZICHAZIWE OKANYE ZIBHEKISELWE, KUQUKA NGAPHANDLE KWEMIQATHANGO EKHULULEKILEYO NGAPHANDLE KWECHAPHAZA, UKUTHENGISWA, UKUFANEKEKA NGENJONGO ETHILE, KWAYE AKANGENELELI. UTHWALA SONKE ISICHENGE EKUKHETHENI IINKONZO NGALE NJONGO KUMGANGATHO WAKHO WOKUPHUMEZA IINKONZO, KUQUKA IMIDA YESICHENGE YOKUQULETHWE NGUWE KUCINYIWE OKANYE KONAKALISIWE OKANYE NGOMNYE UMNTU OKWAZIYO UKUNGENA KWIAKHAWUNTI YAKHO. UMLINGANISELO UYA KUSEBENZA NGAPHANDLE KOKUSILELA NGOKWENJONGO YOKUPHILISA EZINYE EMINYE IMIDA AYIVULEKI EKUPHELENI OKANYE IMIDA YESIQINISEKISO, NGOKO ESI SAZISO ASINAKUSEBENZA KUWE.

  UKWAMKELA NGOKOMTHETHO, IMOZILLA KUNYE NAMANYE AMAQABANE AYISAYI KUBOPHELELEKA KUKO NAKUPHI NA UKULAHLEKELWA, OKUKHETHEKILEYO, OKUYINGOZI, OKWEMIPHUMO, OKANYE UKONAKALA OKUVELAYO OKANYE NGAYO NAYIPHI NA INDLELA EHAMBISANA NEMIQATHANGO OKANYE UKUSEBENZISA OKNAYE UKUNGAKWAZI UKUSEBENZISA IINKONZO, OKUQUKA UKUNGASIKELWA MDA KWIMIDA ENGQALILEYO NENGANGQALANGA YOKUKONAKALISELWA, UKULAHLEKELWA, UKUSEBENZA, UKULAHLEKELWA YINGENISO, UKULAHLEKELWA YINKCAZELO NOKULAHLEKELWA KUKUSILELA KWEKHOMPYUTHA OKANYE UKONAKALA, NKQU NOKWAZISWA KWETHUBA LOKO KONAKALA KWAYE NGAPHANDLE KWENKCAZA (INKONTRAKI, ITORT OKANYE ENYE INYE) NALAPHO KUNOKUBAKHO IBANGO ELINJALO. INGQOKELELA YELAHLEKO YEMOZILLA KUNYE NAMANYE AMALUNGU ANGAPHANTSI KWESIVUMELANO AKUSAYI KUDLULE KWI $500 (AMAKHULU AMAHLANU EEDOLA) EMINYE IMIDA AYIVUMELI UKUNGAQUKWA OKANYE IMIDA YENGOZI, ENGEMIPHUMO OKANYE ENGOMONAKALO OKHETHEKILEYO, KUQUKA UKUKUTSHWA NOKUSIKELWA UMDA KUNOKUNGSEBENZI KUWE.

 10. Ukutshintsha kwale Miqathango

  IMozilla inokutshintsha imiqathango ngamathuba athile ukuze ilungise inkalo entsha yeNkonzo okanye icacise ilungiselelo. Imiqathango ehlaziyweni iya kuxhonywa kwintanethi. Ukuba kukho utshintsho olumandla, siza kuwazisa uhlaziyo ngamajelo aqhelekileyo eMozilla afana neblogi neforam. Uza kuqhubeka usebenzisa iiNkonzo emva kosuku olubekiweyo xa olo tshintsho lubhekisela ekuzamkeleni kwakho olo tshintsho. Ukwenza izimvo zakho ezingakumbi zisebenze, siza kuxhoma usuku olusebenzayo ngaphezulu kweliphepha.

 11. Ingxubevange

  Le Miqathango iyilwa sisivumelwano siphela phakathi kwakho neMozilla mayelana neeNkonzo kwaye ilawula imithetho yelizwana laseKhalifoniya, eU.S.A., ngaphandle kwemithetho ephikisayo. Ukuba inxalenye yale Miqathango ibanjiwe okanye ayinyanzeliswa, inxalenye eseleyo iya kuhlala inyanzeliswa kwaye isebenza. Ukuba kunokwenzeka kubekho ukungasebenzisani phakathi kohlelo oluguqulelweyo nemiqathango yohlelo lwesiNgesi, isiNgesi siya kuba lulwimi lokuqala

 12. Siqhagamshele

  Qhagamshela iMozilla

Mozilla Corporation Attn: Mozilla - Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041