Firefox Lockwise

Mang mật khẩu của bạn đi khắp mọi nơi

Truy cập an toàn các mật khẩu mà bạn đã lưu trong Firefox từ mọi nơi — ngay cả bên ngoài trình duyệt.

  • Mã hóa 256-bit bảo vệ bạn trong khi đồng bộ hóa

  • Truy cập mật khẩu của bạn một cách an toàn bằng Face hoặc Touch ID

  • Quyền riêng tư của bạn là trên hết. Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn an toàn, không bao giờ bán.