Dịch vụ thông tin trên trang web Firefox Lite

Dịch vụ thông tin trên trang web Firefox Lite (“Services”) cung cấp một số tính năng cho bạn sử dụng với phiên bản Lite nhị phân này theo các điều khoản được mô tả dưới đây.

  1. Mozilla và các nhà đóng góp, cấp phép và đối tác của Mozilla cùng cộng tác để cung cấp Dịch vụ cập nhật và chính xác nhất. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo thông tin này là đầy đủ và không có lỗi. Ví dụ, thông tin mua sắm có thể bao gồm các mặt hàng đã bị thay đổi hoặc hết hạn.

  2. Mozilla có thể dừng hoặc thay đổi Dịch vụ theo quyết định của riêng mình.

  3. Chúng tôi hoan nghênh bạn sử dụng những Dịch vụ này với phiên bản Firefox Lite đi kèm và Mozilla cấp quyền cho bạn làm điều này. Mozilla và các nhà cấp phép của Mozilla bảo lưu mọi quyền khác đối với Dịch vụ. Các điều khoản này không nhằm giới hạn các quyền được cấp theo các giấy phép nguồn mở áp dụng cho Firefox Lite và các phiên bản Firefox Lite có mã nguồn tương ứng.

  4. Dịch vụ được cung cấp “theo nguyên trạng”. Mozilla, các nhà đóng góp, nhà cấp phép và nhà phân phối từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm rằng Dịch vụ có thể bán được và phù hợp với các mục đích cụ thể của bạn. Bạn chịu mọi rủi ro khi chọn các Dịch vụ cho các mục đích của mình và với chất lượng và hiệu suất Dịch vụ. Một số khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn bảo đảm ngầm định nên việc từ chối trách nhiệm nêu trên có thể không áp dụng với bạn.

  5. Ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, Mozilla, các nhà đóng góp, nhà cấp phép, nhà phân phối của Mozilla sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, mang tính hệ quả, do bị trừng phạt hoặc để làm gương phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Firefox Lite và Dịch vụ. Trách nhiệm tập thể theo các điều khoản này sẽ không vượt quá $500 (năm trăm đô la Mỹ). Một số khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định nên loại trừ và giới hạn này có thể không áp dụng với bạn.

  6. Mozilla có thể cập nhật những điều khoản này nếu cần thiết tùy từng thời điểm. Các điều khoản này sẽ không được sửa đổi hoặc hủy bỏ mà không có thỏa thuận bằng văn bản của Mozilla.

  7. Các điều khoản này được điều chỉnh theo luật pháp tiểu bang California, Mỹ, loại trừ xung đột pháp luật của tiểu bang. Nếu bất kỳ phần nào của những điều khoản này được coi là không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại vẫn có đầy đủ hiệu lực. Trong trường hợp có sự xung đột giữa bản dịch các điều khoản này và bản tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.