Hìaj nûn huin ñûnj na'nïnj ñûnj 'ngo internet nakàa

Natsij ni'iajt a'ngô nej sa nakà giri ñûnj — dadin' ngà nej tegnologîa giri ne ñûnj man dànj naj hìo doj 'iaj sun nej man ni se si chì' garasun' nej.

Ganiko’ ‘ngō sa gini’iāj riñû’ ga’nō’ riña web

Sisī arâj sunt WebVR, nej desarrollador, nej duguî’ narirà nī nej artista ga’ue nadigân nej si sa gahuin chrūn nej si ngà VR riña web.

Gahuin chrun doj

Firefox Quantum guendâ Sí nariràa ngà hua hiuj nan (ni hìo 'iaj sun man)

Firefox Developer Edition nakà nan ngà nika ngo CSS nakàa hìo ta'u 'iaj sun ngà Rust. Nadunünj man ngà nej sa nika 'naj daj rû' panel nari cuadricula CSS ni sa 'iaj hiu nej marcos.

Gahuin chrun doj

Garasun web da' nadunāt chrēj nikāj nan hua

Nga nej tegnolojiâ nakà, Mozilla huāj ne' ñaan guendâ na ni, nej sí ri nej sa duku sílij i ni ûta huaj ñaan si.

Ni'iaj si ngà gurugui' a'ngô sa nakàa

Hiàj nachrâj ñûnj 'ngō web rasuun

Sī 'iaj sun ñûnj da' girī ñûnj 'ngō web rasūun guendâ sofware ni nej sa ni'ñānj man da' duyingâ' man riña a'ngô nej aga'a.

Gayi'ì

Hìaj nachraj ñûnj 'ngo navegador ruguñu'unj sò'.

A'ngô nej yi'nïn' web gahui nakàa ni hue'ê ni hiò doj gi'iaj sun man da' ga nihià' ruhuât ngàj.

Gahuin chrun doj

Girirà ‘ngō sinuguàn’ programasiôn gā rán doj

Si’iaj Mozilla huin Rust, nī huê Rust ruguñu’ūnj da’ gi’iaj sun hìo nej nabegadôr, sistema, nī a’ngô gà sa huāa, danj nānj dugumîn ma doj sò’.

Gahuin chrūn doj rayi’î Rust.

Nej Blog

Gahiā nej nuguan’ rugui’ nakàa nï’ïn rayi’î nej si Blog Mozilla.

 • MDN Changelog – Looking back at 2018

  Hacks

  John Whitlock highlights MDN’s engineering accomplishments of 2018 – including major advances in converting MDN’s documentation to structured data via the Browser Compat Data project, and in extending the Interactive Examples project with CSS, JavaScript, and HTML examples. Take a look at January’s planned updates, fixes, and activiites.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Augmented Reality and the Browser — An App Experiment

  Hacks

  What kinds of tools do artists, developers, designers, entrepreneurs and creatives of all flavors need to be able to easily make augmented reality experiences? What kinds of apps can people build with tools we provide? In this in-depth retrospective, Anselm Hook describes the challenges and learnings from creating ARPersist, an experimental AR app that lets you apply virtual post-it notes in real-world spaces.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Designing the Flexbox Inspector

  Hacks

  CSS Flexbox is an increasingly popular layout model that helps in building robust dynamic page layouts. However, it has a big learning curve! The new Flexbox Inspector, created by Firefox DevTools, helps developers understand the sizing, positioning, and nesting of Flexbox elements. You can try it out now in Firefox Nightly or Dev Edition.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.