Hìaj nûn huin ñûnj na'nïnj ñûnj 'ngo internet nakàa

Natsij ni'iajt a'ngô nej sa nakà giri ñûnj — dadin' ngà nej tegnologîa giri ne ñûnj man dànj naj hìo doj 'iaj sun nej man ni se si chì' garasun' nej.

Ganiko’ ‘ngō sa gini’iāj riñû’ ga’nō’ riña web

Sisī arâj sunt WebVR, nej desarrollador, nej duguî’ narirà nī nej artista ga’ue nadigân nej si sa gahuin chrūn nej si ngà VR riña web.

Gahuin chrun doj

Firefox Quantum guendâ Sí nariràa ngà hua hiuj nan (ni hìo 'iaj sun man)

Firefox Developer Edition nakà nan ngà nika ngo CSS nakàa hìo ta'u 'iaj sun ngà Rust. Nadunünj man ngà nej sa nika 'naj daj rû' panel nari cuadricula CSS ni sa 'iaj hiu nej marcos.

Gahuin chrun doj

Garasun web da' nadunāt chrēj nikāj nan hua

Nga nej tegnolojiâ nakà, Mozilla huāj ne' ñaan guendâ na ni, nej sí ri nej sa duku sílij i ni ûta huaj ñaan si.

Ni'iaj si ngà gurugui' a'ngô sa nakàa

Hiàj nachrâj ñûnj 'ngō web rasuun

Sī 'iaj sun ñûnj da' girī ñûnj 'ngō web rasūun guendâ sofware ni nej sa ni'ñānj man da' duyingâ' man riña a'ngô nej aga'a.

Gayi'ì

Hìaj nachraj ñûnj 'ngo navegador ruguñu'unj sò'.

A'ngô nej yi'nïn' web gahui nakàa ni hue'ê ni hiò doj gi'iaj sun man da' ga nihià' ruhuât ngàj.

Gahuin chrun doj

Girirà ‘ngō sinuguàn’ programasiôn gā rán doj

Si’iaj Mozilla huin Rust, nī huê Rust ruguñu’ūnj da’ gi’iaj sun hìo nej nabegadôr, sistema, nī a’ngô gà sa huāa, danj nānj dugumîn ma doj sò’.

Gahuin chrūn doj rayi’î Rust.

Nej Blog

Gahiā nej nuguan’ rugui’ nakàa nï’ïn rayi’î nej si Blog Mozilla.

 • MDN’s First Annual Web Developer & Designer Survey

  Hacks

  Today we are launching our first annual MDN Developer & Designer Needs Survey. Web developers and designers, we urge you to participate! This is your opportunity to tell us about your needs and frustrations with the web. Your participation will influence how browser vendors like Mozilla, Google, Microsoft, and Samsung prioritize feature development.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Add-Ons Outage Post-Mortem Result

  Hacks

  We’ve been conducting an ongoing post-mortem on the add-ons outage that occurred earlier this year. There was a lot more digging to do than we expected. In addition to this updated high-level overview, we’ve also published our findings in detailed incident and technical reports that are now available.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Testing Picture-in-Picture for videos in Firefox 69 Beta and Developer Edition

  Hacks

  Firefox has an experimental new UI feature in Firefox 69 Beta and Developer Edition – and Firefox engineers are looking for feedback on the implementation. Picture in Picture in the browser lets you pop a video out from where it’s being played into a special kind of window that’s always on top. Then you can move that window around or resize it however you need! Let us know what you think.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Firefox 68: BigInts, Contrast Checks, and the QuantumBar

  Hacks

  Firefox 68 is available today, sporting support for big integers, whole-page contrast checks checks for accessibility, and a completely new implementation of a core Firefox feature: the ever-awesome URL bar. Dan Callahan also reports on updated CSS scroll-snapping and other features, DOM API updates, next steps in the WebRender implementation, and more.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.