Hìaj nûn huin ñûnj na'nïnj ñûnj 'ngo internet nakàa

Natsij ni'iajt a'ngô nej sa nakà giri ñûnj — dadin' ngà nej tegnologîa giri ne ñûnj man dànj naj hìo doj 'iaj sun nej man ni se si chì' garasun' nej.

Ganiko’ ‘ngō sa gini’iāj riñû’ ga’nō’ riña web

Sisī arâj sunt WebVR, nej desarrollador, nej duguî’ narirà nī nej artista ga’ue nadigân nej si sa gahuin chrūn nej si ngà VR riña web.

Gahuin chrun doj

Firefox Quantum guendâ Sí nariràa ngà hua hiuj nan (ni hìo 'iaj sun man)

Firefox Developer Edition nakà nan ngà nika ngo CSS nakàa hìo ta'u 'iaj sun ngà Rust. Nadunünj man ngà nej sa nika 'naj daj rû' panel nari cuadricula CSS ni sa 'iaj hiu nej marcos.

Gahuin chrun doj

Garasun web da' nadunāt chrēj nikāj nan hua

Nga nej tegnolojiâ nakà, Mozilla huāj ne' ñaan guendâ na ni, nej sí ri nej sa duku sílij i ni ûta huaj ñaan si.

Ni'iaj si ngà gurugui' a'ngô sa nakàa

Hiàj nachrâj ñûnj 'ngō web rasuun

Sī 'iaj sun ñûnj da' girī ñûnj 'ngō web rasūun guendâ sofware ni nej sa ni'ñānj man da' duyingâ' man riña a'ngô nej aga'a.

Gayi'ì

Hìaj nachraj ñûnj 'ngo navegador ruguñu'unj sò'.

A'ngô nej yi'nïn' web gahui nakàa ni hue'ê ni hiò doj gi'iaj sun man da' ga nihià' ruhuât ngàj.

Gahuin chrun doj

Girirà ‘ngō sinuguàn’ programasiôn gā rán doj

Si’iaj Mozilla huin Rust, nī huê Rust ruguñu’ūnj da’ gi’iaj sun hìo nej nabegadôr, sistema, nī a’ngô gà sa huāa, danj nānj dugumîn ma doj sò’.

Gahuin chrūn doj rayi’î Rust.

Nej Blog

Gahiā nej nuguan’ rugui’ nakàa nï’ïn rayi’î nej si Blog Mozilla.

 • Firefox 73 is upon us

  Hacks

  Today we’ve released Firefox 73, with useful additions that include CSS and JavaScript updates, and numerous DevTools improvements. We’ve added to CSS logical properties, pushed performance forward in the Console and the Debugger, and improved the WebSocket inspector. Thanks to all for the ongoing DevTools feedback.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • It’s the Boot for TLS 1.0 and TLS 1.1

  Hacks

  The Transport Layer Security (TLS) protocol is the de facto means for establishing security on the Web. The newest version, TLS 1.3, improves efficiency and remedies the flaws and weaknesses present in earlier versions. In October 2018, we announced our plans regarding TLS 1.0 and TLS 1.1 deprecation. Now’s the time for us to make this change together and move the TLS ecosystem forward.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • The Mozilla Developer Roadshow: Asia Tour Retrospective and 2020 Plans

  Hacks

  November 2019 was a busy month for the Mozilla Developer Roadshow, with stops in five Asian cities —Tokyo, Seoul, Taipei, Singapore, and Bangkok. Today, we’re releasing a playlist of the talks presented in Asia, with subtitles available for all these talks in languages spoken in the countries on this tour: Japanese, Korean, Chinese, Thai, as well as English. We covered CSS Subgrid, Mixed Reality, Web Compatibility, and more.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.