Hìaj nûn huin ñûnj na'nïnj ñûnj 'ngo internet nakàa

Natsij ni'iajt a'ngô nej sa nakà giri ñûnj — dadin' ngà nej tegnologîa giri ne ñûnj man dànj naj hìo doj 'iaj sun nej man ni se si chì' garasun' nej.

Ganiko’ ‘ngō sa gini’iāj riñû’ ga’nō’ riña web

Sisī arâj sunt WebVR, nej desarrollador, nej duguî’ narirà nī nej artista ga’ue nadigân nej si sa gahuin chrūn nej si ngà VR riña web.

Gahuin chrun doj

Firefox Quantum guendâ Sí nariràa ngà hua hiuj nan (ni hìo 'iaj sun man)

Firefox Developer Edition nakà nan ngà nika ngo CSS nakàa hìo ta'u 'iaj sun ngà Rust. Nadunünj man ngà nej sa nika 'naj daj rû' panel nari cuadricula CSS ni sa 'iaj hiu nej marcos.

Gahuin chrun doj

Garasun web da' nadunāt chrēj nikāj nan hua

Nga nej tegnolojiâ nakà, Mozilla huāj ne' ñaan guendâ na ni, nej sí ri nej sa duku sílij i ni ûta huaj ñaan si.

Ni'iaj si ngà gurugui' a'ngô sa nakàa

Hiàj nachrâj ñûnj 'ngō web rasuun

Sī 'iaj sun ñûnj da' girī ñûnj 'ngō web rasūun guendâ sofware ni nej sa ni'ñānj man da' duyingâ' man riña a'ngô nej aga'a.

Gayi'ì

Hìaj nachraj ñûnj 'ngo navegador ruguñu'unj sò'.

A'ngô nej yi'nïn' web gahui nakàa ni hue'ê ni hiò doj gi'iaj sun man da' ga nihià' ruhuât ngàj.

Gahuin chrun doj

Girirà ‘ngō sinuguàn’ programasiôn gā rán doj

Si’iaj Mozilla huin Rust, nī huê Rust ruguñu’ūnj da’ gi’iaj sun hìo nej nabegadôr, sistema, nī a’ngô gà sa huāa, danj nānj dugumîn ma doj sò’.

Gahuin chrūn doj rayi’î Rust.

Nej Blog

Gahiā nej nuguan’ rugui’ nakàa nï’ïn rayi’î nej si Blog Mozilla.

 • Into the Depths: The Technical Details Behind AV1

  Hacks

  AV1, the next generation royalty-free video codec from the Alliance for Open Media leapfrogs the performance of VP9 and HEVC. The AV1 format is and will always be royalty-free with a permissive FOSS license. In this video presentation, Mozilla’s Nathan Egge dives deep into the technical details of the codec and its evolution.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Cross-language Performance Profile Exploration with speedscope

  Hacks

  speedscope is a fast, interactive, web-based viewer for large performance profiles, inspired by the performance panel of Chrome developer tools and by Brendan Gregg’s FlameGraphs. Jamie Wong built speedscope to explore and interact with large performance profiles from a variety of profilers for a variety of programming languages. speescope runs totally in-browser, and does not send any profiling data to any servers.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.
 • Testing Privacy-Preserving Telemetry with Prio

  Hacks

  Building a browser is hard; building a good browser inevitably requires gathering a lot of data to make sure that things that work in the lab works in the field. But as soon as you gather data, you have to make sure you protect user privacy. We’re always looking at ways to improve the security of our data collection, and lately we’ve been experimenting with a really cool technique called Prio.

  Dugu'nïn' gahiāt doj.