Nuguan' ra'ñànj chre - Akuan’ nïn chre nī araj sunt
‘ngō sa nakà doj nagi’iaj Firefox.

Nuguan' ra'ñànj doj - Hìaj nī firefox unùkua 'iaj sunj ngà nī nitāj si ‘iát nadunïnjt ‘ngō sa garan’ ngàj gà.

Huā ‘ngō sa ni’ñānj raj. Guhuīj ni’iāj riña si soporte Mozilla.

Nìko doj sa ga’uēj gi’iô’ ngà
nī dòj nïn’ sa naduni’ da’ ganikāj dugui’ ngàj.

Firefox nahuin Nahuin nìko da’ gi’iaj sun hue’ej ngà ngō sa gini’ñānj sa ginikāj dugui’ ngà. Hìaj nī nanïnj ma’an nej man ngà nej sa arán da’ dugumîn man doj sò’. Hìaj nī huê dan ga’ue gā nuguît nga nej sa nagi’iaj nakà Firefox.

Nadunïnj sa nakà doj hua:

Huā ‘ngō sa ni’ñānj raj. Guhuīj ni’iāj riña si soporte Mozilla.

Gahuin rumìnt guendâ nagi’iaj nakàt plugin aj.
Ngà nagi’iaj Firefox nuguan’ dan.

Dàj rû’ hìo huaj web ne’ ñaan, huê dan hua ñûnj nej. Hìaj nī Firefox nika ‘ngō sa narrán dugumîn sò’ nga nahuin nakà ‘ngō sa huāa.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox