Firefox guendà nej aga' ato'

Sa hìo ni sa huì ni'ñanjt riña daran' si agâ't.

Nahui 'ngoj nej si naduninj dara'anj guenda iOS ngà Android.

Firefox

Nika daran'anj. Na gahiuj chre 'iaj sunj. Gachenu dàj garan' ruhuât.

Firefox

Firefox Focus

Nika sa narán riña nej anûnsio ni duguminj daran' chre sa 'iát ni se si chì' garasun' man.

Firefox Focus

Firefox

firefox hua chre' doj nikaj sa ga'ue nadunat sa garan' ruhuât ni sa huìi da' gara sunt riña ne aga' hua li.

Firefox guendà nej aga' ato'

Naduninj hìaj

Sync

iOS 'ngà Android

Gani' Firefox riña daran' si ago' da' gache nu'.

Sync
  1. Hìo gatut ni'iajt sa man 'iát, danga' huì nanun sà' man'an, sa gini'iajt ngà gaché nut ni doj ngà' sa huaa.
  2. Ga'nïnjt rakïj ñanj rugûñun'unj duguachînt man riña a'ngo nej aga' hua 'iát.

Sa hùii

iOS 'ngà Android

Dugumî sa duyingâ' riña lînea nga sa aché nu huìi nukuaj doj hua sa tna'uej rayi'î ni nigànj duguminj sò'.

Sa hùii
  1. Naran riña ne anunciô ahui ni ahui riña internet.
  2. Se si dunanu ruhuaj nej ña gaché nunt ni se si na'nïnj sa'aj nej cookies nga gisîj ni'iajt hiuj nan.

Nika sa tna'uej rayi'ît nga aché nunt ni nej lista 'na' ne sa riña naran nadigân Nitaj si huaj.

Extensiòn nga sa Nadunât

Màn Android

Gahui ruhuâ chrún navegador. Asij nej emoji nda nej rasuun ni'ñanjt, nagi'iaj Firefox dàj garan' ruhuânt.

Extensiòn nga sa Nadunât
  1. A'ngô ra'a Nagui nej rasuun garan' ruhuât dàj rû' sa narán riña nej anûnsio, sa nadunïnj sa ni'io' ni sa dugumîn nej da'nga' huì hua 'iô'.
  2. Tema Nagi'iaj duguì' Firefox ngà sa rân't. Nadunïnj nej tema nakà hua riña aga'a na asi girirà 'ngo sa garan' ruhuât ga.

Firefox Focus

Narán riña nej anûnsio ngà nej sa naga'naj a. Sa 'iaj suin man'an. Ni ga'ue sisi nahuin hìo doj si pajinât. Nadunïnj navegador huì rugûñun'unj sò'.

Firefox Focus

Naduninj hìaj

Sa huì 'iaj sun man'an

iOS 'ngà Android

Gache nu hue'ê. Ûta hue'ê hua nej saj tna'uej rayi'ît nika ni nadure'ej daran' chre nej sa ni'iajt ngà gisij araj sunt man.

Sync
  1. Nadure' man'an nej anunsiô ata sa yi'ì ga'ue natsij sa 'iat riña aga' nan.
  2. 'Ngo rïn guru'man ra'ât ni nadure'ej nej cookies garâj sunt y nej sa gini'iajt.

Nika sa tna'uej rayi'ît nga aché nunt ni nej lista 'na' ne sa riña naran nadigân Nitaj si huaj.

Sa hìo

iOS 'ngà Android

hua doj nej sa huaa. Nga naran riña nej anûnsio ni ga'ue gi'iaj sun hìo doj.

Sa hìo
  1. Doj nej sa garasunt ni ga'ue gi'iaj sun hìo doj aga' nan.

Sa hìo

iOS 'ngà Android

Dunaj ni'nïnj doj luguâ riña si agât li da' na'nïnj sà't nej ñadu'uât.. Doj nïn' luguâ araj sun Firefox Focus guendâ nej sêlfi.

Sa hìo