Si gadanïn’ gachē nunt ngà Firefox Sync Nagi’iaj guñān nej aga’ nikājt

Ngà Firefox riña daran’ nej si agâ’t, ga’ue ni’iājt nej marcador, rakïj ñanj nī da’nga’ huìi nanèt chre.

Gayi’ì sesión ngà si kuendât Firefox riña nej aga’ lij nikājt da’ ga’ue gini’iājt nej rakïj ñanj, marcador nī da’nga’ huìi riña daran’ nej man danè’ man’an huājt.

Gayi’ì sesión asi girī ‘ngō si kuendât ngà app nikāj Firefox da’ ga’ue gachē nunt nī si giriñun ruhuât ngà nej da’nga’ huì huā ‘iát, marcador nī rakïj ñanj huā nî’nïnj ïn.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox

Girì' App nan

Riña man'ânt

Dàj si huā du’ua du’ūj yato hua nî’nïnj sa ginâj nga girânjt ‘ngō sa girânjt suguâ’a nigan’an anj. Ni’iāj riña dunâjt si ni’iājt guki si telefonôt. Narî’t ‘ngō chrēj dàj gi’iaj yuguît ‘ngō nihiaa suguà’a ngà ráruhuâ raj. Ga’ue ni’iāj ñûnt man riña ahuin ma’an aga’ nikājt akuan’ nïn chre. Ga’ue gī’iaj konektandôt daran’ chre nej si aga’ nī nitāj si gahùin, dadin’ huā sa dugumîn.

Nitaj si yi'ì man

Si kuendât Firefox nī ‘ngō rahue’e huin da’ gatūt riña daran’ sa màn ‘iát riña internet, dadin’ huā nïn nu nej man. Daran’ nej sa achrûnt nī ‘ngōrïnt ni’in dàj gi’iaj sunt ngà nej man, nitāj si huaj gatū a’ngô guìi ni’iāj nī nej man. Dugumîn ñûnj daran’ chre sa màn ‘iát nī nariki ñûnj yâbe da’ ganikājt.

Ga'ue gatut

Ga’ue na’nïnt daran’ chre nej rakïj ñanj nu riña gatûjt gini’iājt dàj rû’ sa na’nïn sà’t ngà go’ot ‘ngō ne gìïn guetàn’an. Nana’uî’ nej marcador huā ‘iát danj nānj nej da’nga’ huì arajsunt ngà ahuin man’an aga’ ruhuât gārasunt: si telefonôt, si tabletât asi a’ngô aga’ huā lij. Gi’iaj konektandô nī gi’iaj sa garan’ ruhuât.