Firefox: Gā doj sa narán rayi’ît, Da' si giriñu nìko ruhuât.

A’nïn nï’ ruhuâ ñûnj da’ rugûñun’ūnj ñûnj ga huì gachēt. Yi’ì dan giri ñûnj ‘ngō sa dugumîn ta’u gu’nàj Firefox Private Browsing.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Firefox Nuguan' huìi

Gachē nu nī gà’ si ‘ngō da’nga’a sī dunâjt.

Dugumîn man’ânt nga duyingâ’t sa duyingâ’t, dan da’ui gahuin sa ginun ruhuât. Firefox Private Browsing nī nadure’ man’an nej da’nga’ huì gachunt, nej sa gunâj nga gaché nunt, nej riña nej. Ô’ nī nga naránt riña si agâ’t nī nitāj a’ngô dan’nga’a ginàj.

Gida’a nej sa naga’nāj huì sò’

Huā da’āj nej sitio nī nej anuncio nī nikāj man sa naga’nāj sò’ nī nuta man daran’ chre nuguan’ a’min rayi’ît nga gisîj gahuit. ‘Ngo rïn Firefox Private Browsing huin sa ga’ue narán riña nej nan hòaj nï’ gachin gi’iaj yi’ìj sò’.

Guxūn yichrát nej sa naga’nāj sò’

Nej sa naga’nāj sò’ nī sê màn si nuguàn’t naka, nadugua’aj dàj hìo aché nunt nej. ‘Ngo rïn riña aché nun huìt huin sa rugûñu’ūnj da’din naran riña nej anuncio nikaj sa yi’ìi, yi’ì dan nī ngàj ga’ue gachē nun chrêt dàj garan’ ruhuât.