Gunùkuaj Password Manager na’nïn

Dunâj sun nanu ruhuâ ngà Firefox Password Manager.

Sa sîj hia guendâ da'nga' huìi

Gini’ñûn guendâ nayi’ì nakà ñûnt. Firefox Password Manager n̄i na’nïn sà’aj daran’ chre nej da’nga’ huì huā ‘iát da’ ra’ñànj gayi’ìt sesión si nitāj nī hìo narì´t nej dan’ga’ huì huā ‘iát. Da’ nda ránt chre gā riñant nī ga’nïn riña si agâ’t ‘ngō da’nga’ huì a’nïn’ïn.

Da'nga' huì nîncha

Gini’ñûn guendâ “ginù huin ñûn” ngà ruhuât gan’ānjt riña ‘ngō sitio. Gayi’ì sesión riña si telefonôt ngà si kuendât Firefox nī ginun yitïnj nej da’nga’ huì huā ‘iát riñanj. Dānanj gatāj nuguan’ gahuī riña sa ruhuât gatūt.

Da'nga' huì a'nïn'ïn

Gi’iaj ganân hia ‘ngō sa dugumîn nùkuaj sò’ ngà nej complemento nikāj Firefox nej complemento. Naguī ‘ngō sa garan’ ruhuât asi nana’uì ‘ngō sa huā hue’ê doj ngà sa garajsun nī natsij a’ngô nej duguî’ chrūn guendâ dan.