• Natū gi'iaj sunt ngà Firefox

    Gatū gachē nunt ngà nej diguì' rasun nikāj ni'ñānj ngàt, dànj nānj nej sa da'uît gini'înt da' dugumînt man'ânt ngà aché nunt.

  • Da'nga' huì gatât gachēt

    Firefox Lockwise â'nïn ginun nej da'nga' huì na'nḯn sà't riña Firefox riña daran' nej si agâ't.

  • Dugumij da' gā huì gachēt

    Private Browsing Nadure'ej daran' nej sa ni'iājt ngà gaché nunt da' si gini'in a'ngô nej si sa gi'iát riña aga' nan.