Nādunïnj sa nana'ui' nakâ doj nikāj Firefox.

Nī gayi'ì naga'uì' ni'ñanjt man'ânt ngâ nej rasun ri ñûnj guendâ gā huì gachēt.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Firefox Nuguan' huìi
  • Natū gi'iaj sunt ngà Firefox

    Gatū gachē nunt ngà nej diguì' rasun nikāj ni'ñānj ngàt, dànj nānj nej sa da'uît gini'înt da' dugumînt man'ânt ngà aché nunt.

  • Da'nga' huì gatât gachēt

    Firefox Lockwise â'nïn ginun nej da'nga' huì na'nḯn sà't riña Firefox riña daran' nej si agâ't.

  • Dugumij da' gā huì gachēt

    Private Browsing Nadure'ej daran' nej sa ni'iājt ngà gaché nunt da' si gini'in a'ngô nej si sa gi'iát riña aga' nan.