Itinatampok ng Content at Mga Serbisyo ang reward para sa Misyon na Pang-araw-araw na login

Naghahanap kami ng mga tapat na user ng Firefox Lite para gamitin ang bago naming mga feature ng Content at Mga Serbisyo araw-araw.Itinatakda ng dokumentong ito ang mga panuntunan para sa Misyon.

Misyon

 • Una, tanggapin ang Misyon sa pamamagitan ng pag-click sa “Sali Ako” at tanggapin ang mga tuntunin at kundisyong ito.
 • Gamitin ang mga bagong feature ng Content at Mga Serbisyo ng Firefox nang 7 sunud-sunod na araw.Susubaybayan ito ng Firefox Lite.
 • Kapag nakumpleto mo na ang iyong 7 sunud-sunod na araw ng mga feature ng Content at Mga Serbisyo, bumalik sa page ng Misyon at Mag-sign Up para sa o Mag-log In sa iyong Firefox Account para mag-redeem ng isang gift card/e-voucher.
 • Ang Mission Period. Ang Mission ay magsisimula sa unang araw ng Nobyembre, 2019 at magtatapos sa Enero 31, 2020. Kumpleto na dapat ang lahat ng entry bago sumapit ang Disyembre 31, 2019. Ang lahat ng reward ay dapat i-redeem bago sumapit ang Enero 31, 2020, kundi ay mag-e-expire ang mga iyon.
 • Kailangan ng tulong para maunawaan kung paano lumahok?Tingnan ang aming page ng detalye!

Pagiging Kwalipikado

 • Ang mga user na mag-i-install o mag-a-update sa Firefox Lite sa pagitan ng unang araw ng Nobyembre, 2019 at Enero 24, 2020 ay kwalipikado para sa 7 araw na mission.
 • Dapat na nasa tamang edad ang mga kalahok sa hurisdiksyon ng kanilang tirahan.
 • Hindi kwalipikado ang mga empleyado ng Mozilla Corporation at ng mga parent at affiliate company nito pati na rin ang mga pamilya (asawa, magulang, kapatid at anak) at kasamahan sa bahay ng bawat naturang empleyado.
 • Maaari ka lang gumamit ng isang Firefox Account para lumahok sa Misyon.Mapapawalang-bisa ang iyong paglahok kung gagamit ng maraming account, at maaari naming i-ban ang mga offender sa paglahok sa mga misyon para sa reward sa hinaharap.Kung mag-sign out ka sa iyong Firefox Account sa panahon ng Misyon, mawawala ang iyong progreso sa 7 sunud-sunod na araw at kakailanganin mong magsimulang muli.
 • Kwalipikado lang ang bawat tao na makatanggap ng isang reward.Hindi ka maaaring lumahok sa parehong Misyon nang maraming beses.
 • Hindi kwalipikado ang mga empleyado ng Sponsor at ng mga parent at affiliate company nito pati na rin ang mga pamilya (asawa, magulang, kapatid at anak) at kasamahan sa bahay ng bawat naturang empleyado.
 • Dapat ay wala ka sa isang US sanctions list o sa isang bansa (hal. Cuba, Iran, North Korea, Sudan at Syria) na nasa US sanctions list.
 • WALANG BISA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL AT KUNG SAAN KINAKAILANGAN ANG PAGPAPAREHISTRO, PAG-BOND O PAG-LOCALIZE.

Privacy

Ipinapaliwanag ng Abiso sa Privacy ng Firefox Lite kung anong impormasyon ang kinokolekta namin kapag lumahok ka sa Misyong ito at paano pinapangasiwaan at ibinabahagi ang impormasyong iyon.

Saan ko maaaring i-redeem ang regalo?

 • Tingnan ang iyong history ng misyon para kumpirmahin na nakumpleto mo ang 7 araw-araw na sunud-sunod na Misyon at kwalipikadong mag-redeem ng gift card/e-voucher.Ipapakita ang iyong history ng challenge pagkatapos ng bawat araw, pero maaari ka ring makipag-ugnayan sa https://qsurvey.mozilla.com/s3/Firefox-Lite-Reward-Help para magtanong!
 • Pindutin ang button na i-redeem para makuha ang gift card/e-voucher. Matuto pa dito.

Paano ko makukuha ang regalo?

 • Nalalapat lang ang voucher sa mga pagbili sa Shopee, at may ilang limitasyon dito.
 • Valid para sa mga pagbili gamit ang mga serbisyo ng shipping na siusuportahan ng voucher provider.
 • Basahin ang gift card/e-voucher Mga Tuntunin at Kundisyon nang mabuti bago ito gamitin.

Disclaimer, Pag-release, at Paglimita sa Pananagutan

WALANG GINAGAWANG PAGKATAWAN O WARRANTY ANG MOZILLA CORPORATION ANUMAN ANG URI, TAHASAN O IPINAHIWATIG, PATUNGKOL SA ANUMANG PREMYO O SA IYONG PAGLAHOK SA PROMOSYON.SA PAMAMAGITAN NG PAGLAHOK SA PROMOSYON O PAGTANGGAP NG ANUMANG PREMYO, SUMASANG-AYON ANG BAWAT KALAHOK NA HINDI PAPAPANAGUTIN ANG SPONSOR AT ANG MGA SUBSIDIARY, AFFILIATE, SUPPLIER, DISTRIBUTOR, ADVERTISING/PROMOTION AGENCY, PARTNER, AT SUPPLIER NG PREMYO NITO, AT KANI-KANILANG MGA PARENT COMPANY AT BAWAT OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO AT AHENTE NG NATURANG KUMPANYA (NANG MAGKAKASAMA, ANG “MGA NA-RELEASE NA PARTIDO”) MULA SA AT LABAN SA ANUMANG CLAIM O KASO, KASAMA ANG, PERO HINDI LIMITADO SA, PERSONAL NA PINSALA, PAGKAMATAY, O PINSALA SA O PAGKAWALA NG ARI-ARIAN, NA MAGMUMULA SA PAGLAHOK SA PROMOSYON O PAGTANGGAP O PAGGAMIT O MALING PAGGAMIT NG ANUMANG PREMYO.HINDI RESPONSABLE ANG MGA NA-RELEASE NA PARTIDO PARA SA:(1) ANUMANG MALI O HINDI TUMPAK NA IMPORMASYON, DULOT MAN NG MGA KALAHOK, MGA ERROR SA PAG-PRINT O NG ANUMANG KAGAMITAN O PROGRAMMING NA NAUUGNAY SA O NAGAMIT SA PROMOSYON; (2) MGA TEKNIKAL NA KABIGUAN ANUMAN ANG URI, KASAMA ANG, PERO HINDI LIMITADO SA MGA MALING PAGGANA, PAGKAGAMBALA, O DISKONEKSYON SA LINYA NG TELEPONO O HARDWARE O SOFTWARE NG NETWORK; (3) HINDI AWTORISADONG PAMAMAGITAN SA ANUMANG BAHAGI NG PROSESO NG PAGSALI O SA PROMOSYON; (4) TEKNIKAL NA ERROR O ERROR NG TAO NA MAAARING MAGANAP SA PANGANGASIWA NG PROMOSYON O SA PAGPROSESO NG MGA PAGSALI; O (5) ANUMANG PINSALA O SIRA SA MGA TAO O ARI-ARIAN NA MAAARING NAIDULOT NG, DIREKTA O HINDI, SA KABUUAN O SA ISANG BAHAGI, PAGLAHOK NG KALAHOK SA PROMOSYON O PAGTANGGAP O PAGGAMIT O MALING PAGGAMIT NG ANUMANG PREMYO.

Kung may mandaya, o maapektuhan ng isang virus, bug, bot, sakuna, o anumang iba pang hindi inaasahang pagkilos o kaganapan ang pagiging patas at/o integridad ng Misyong ito, inilalaan ng Mozilla Corporation ang karapatang kanselahin, baguhin, o suspendihin ang Misyong ito.Nakalaan ang karapaatng ito maging dahil man sa error ng tao o sa teknikal na error ang kaganapang ito.

NAMAMAHALANG BATAS AT MGA HINDI PAGKAKAUNAWAAN

ANG MGA OPISYAL NA PANUNTUNAN AT ANG PROMOSYONG ITO AY PINAMAMAHALAAN NG, AT UUNAWAIN ALINSUNOD SA, MGA BATAS NG ESTADO NG CALIFORNIA, AT ANG FORUM AT LUGAR PARA SA ANUMANG HINDI PAGKAKAUNAWAAN NA MAGMUMULA SA O NAUUGNAY SA MGA OPISYAL NA PANUNTUNANG ITO SA SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA.KUNG ANG KONTROBERSYA O CLAIM AY HINDI NALUTAS SA PAMAMAGITAN NG MGA DIREKTANG TALAKAYAN O PAMAMAGITAN, LULUTASIN ITO NG PINAL AT NAKAKASAKOP NA ARBITRASYON NA PINANGASIWAAN NG JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC., ALINSUNOD SA MGA NA-STREAMLINE NA PANUNTUNAN AT PAMAMARAAN SA ARBITRASYON O MGA KASUNOD NA BERSYON NOON (“MGA PANUNTUNAN NG JAMS”).ANG MGA PANUNTUNAN NG JAMS PARA SA PAGPILI NG ISANG TAGAPAMAGITAN AY DAPAT SUNDIN, AT DAPAT NA ANG TAGAPAMAGITAN AY MAY KARANASAN AT LISENSYADO SA BATAS SA CALIFORNIA.PAMAMAGITAN ANG ANUMANG NATURANG KONTROBERSYA O CLAIM SA INDIBIDWAL NA BATAYAN, AT HINDI ISASAMA SA ANUMANG ARBITRASYON SA ANUMANG CLAIM O KONTROBERSYA NG SINUMANG IBANG PARTIDO.ANG LAHAT NG PROSESONG MAGMUMULA ALINSUNOD SA TALATANG ITO AY ISASAGAWA SA SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA.ANG REMEDYO PARA SA ANUMANG CLAIM AY LILIMITAHAN SA MGA AKTWAL NA PINSALA, AT HINDI SA ANUMANG KAGANAPAN MAGIGING KWALIPIKADO ANG SINUMANG PARTIDO SA PAMBAWING PARUSA, TIPIKAL, KASUNOD, O KAUGNAY NG PINSALA, KASAMA ANG MGA BAYARIN PARA SA ABUGADO O IBA PANG NATURANG NAUUGNAY NA GASTUSIN NG PAGHAHAIN NG CLAIM, O PARA PAWALANG-BISA ANG KASUNDUANG ITO O MAGHANAP NG IPINAG-UTOS O ANUMANG IBA PANG KATUMBAS NA KAPALIT.ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG MOZILLA CORPORATION SA ILALIM NG, NA MAGMUMULA SA, O NAUUGNAY SA KASUNDUANG ITO AY HINDI LALAMPAS SA KABUUANG HALAGA NG PREMYONG INALOK SA ISANG MATAGUMPAY NA KALAHOK SA MISYON.

May mga tanong?Makipag-ugnayan sa amin.