Mga Serbisyo sa Impormasyon na Web-Based ng Firefox Lite

Gumagamit ang Firefox Lite ng mga serbisyo sa impormasyon na web-based (“Mga Serbisyo”) para ibigay ang ilan sa mga feature na ibinigay para magamit mo sa binary na bersyong ito ng Lite sa ilalim ng mga tuntuning nakalrawan sa ibaba.

1.Nagtutulungan ang Mozilla at mga contributor, licensor at partner nito para maibigay ang pinakatumpak at pinakanapapanahong Mga Serbisyo.Gayunpaman, hindi namin magagarantiya na kumprehensibo at walang error ang impormasyong ito.Halimbawa, maaaring maglista ang impormasyon sa pamimili ng mga ietm na nagbago o nag-expire na.

2.Maaaring ihinto o baguhin ng Mozilla ang Mga Serbisyo sa sariling pagpapasya nito.

3.Maaari mong gamitin ang Mga Serbisyong ito sa kasamang bersyon ng Firefox Lite, at binibigyan ka ng Mozilla ng mga karapatang gawin ito.Inilalaan ng Mozilla at ng mga licensor nito ang lahat ng iba pang karapatan sa Mga Serbisyo.Hindi nilayon sa mga tuntuning ito na limitahan ang anumang mga karapatang ibinigay sa ilalim ng mga open source license na naaangkop sa Firefox Lite at sa katumbas na mga bersyon ng source code ng Firefox Lite.

4.Ibinibigay ang Mga Serbisyo nang “as-is.”Dini-disclaim ng Mozilla, mga contributor, licensor, at distributor nito, ang lahat ng warranty, hayagan o tahasan, kasama nang walang limitasyon ang, mga warranty na ang Mga Serbisyo ay mabebenta at akma para sa iyong mga partikular na layunin.Ikaw ang mananagot sa lahat ng peligro sa pagpili sa Mga Serbisyo para sa iyong mga layunin at sa kalidad at performance ng Mga Serbisyo.Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod o limitasyon ng mga ipinahiwatig na warranty, kaya maaaring hindi nalalapat sa iyo ang disclaimer na ito.

5.Maliban kung ipinag-uutos ng batas, hindi mananagot ang Mozilla, mga contributor, licensor, at distributor nito para sa anumang hindi direkta, espesyal, kaugnay, kasunod, bilang parusa, o tipikal na pinsalang magmumula sa o sa anumang paraang nauugnay sa paggamit ng Firefox Lite at sa Mga Serbisyo.Ang sama-samang pananagutan sa ilalim ng mga tuntuning ito ay hindi lalampas ng $500 (limang daang US dollar).Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod o limitasyon ng ilang pinsala, kaya maaaring hindi nalalapat sa iyo ang pagbubukod at limitasyong ito.

6.Maaaring pana-panahong i-update ng Mozilla ang mga tuntunin ito.Hindi maaaring mabago o makansela ang mga tuntuning ito nang wala ang nakasulat na kasunduan ng Mozilla.

7.Pinamamahalaan ang mga tuntuning ito ng estado ng California, U.S.A., hindi kasama ang mga probisyon nito sa hindi tumutugma sa batas.Kung ang anumang bahagi ng mga tuntuning ito ay mapag-alamang hindi valid o hindi maipapatupad, mananatiling naipapatupad at may bisa ang mga natitirang bahagi.Sakaling magkaroon ng hindi pagtutugma sa pagitan ng naisaling bersyon ng mga tuntuning ito at ng bersyon ng wikang Ingles, ang bersyon ng wikang Ingles ang susundin.