บริการข้อมูลบนเว็บของ Firefox Lite

Firefox Lite ใช้บริการข้อมูลบนเว็บ (“บริการ”) เพื่อให้บริการคุณลักษณะบางอย่างที่จัดให้สำหรับการใช้งานของคุณด้วย Lite แบบไบนารีนี้ภายใต้ข้อกำหนดที่มีรายละเอียดดังนี้

  1. Mozilla และผู้สนับสนุน ผู้มอบสิทธิ์อนุญาต และคู่ค้าร่วมกันทำงานเพื่อให้บริการที่ถูกต้องที่สุดและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลนี้มีความครอบคลุมและปราศจากข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลช้อปปิ้งอาจมีรายการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือหมดอายุแล้ว

  2. Mozilla อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการได้ตามที่เห็นสมควร

  3. คุณสามารถใช้บริการดังกล่าวด้วย Firefox Lite เวอร์ชันที่มาด้วย และ Mozilla ให้สิทธิ์คุณในการกระทำดังนั้น Mozilla และผู้มอบสิทธิ์อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในบริการเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มิได้มุ่งหมายที่จะจำกัดสิทธิ์ใดๆ ที่มอบให้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบโอเพนซอร์สที่ใช้กับ Firefox Lite และเวอร์ชันโค้ดต้นฉบับที่สอดคล้องกันของ Firefox Lite

  4. บริการที่จัดให้จะเป็นไป “ตามที่เป็นอยู่” Mozilla รวมถึงผู้สนับสนุน ผู้มอบสิทธิ์อนุญาต และผู้จัดจำหน่าย จะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไมว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันว่าบริการนั้นสามารถเสนอขายได้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดต่อการเลือกใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณและต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ บางเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

  5. Mozilla รวมถึงผู้สนับสนุน ผู้มอบสิทธิ์อนุญาต และผู้จัดจำหน่ายจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ อันเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเป็นการลงโทษ หรือเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง อันเกิดขึ้นจากหรือในรูปแบบใดเกี่ยวกับการใช้งาน Firefox Lite และบริการ เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย ความรับผิดรวมทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่เกิน $500 (ห้าร้อยดอลลาร์สหรัฐฯ) บางเขตอำนาศาลจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

  6. Mozilla อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ตามความจำเป็นเป็นระยะ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mozilla

  7. ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมโดยกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เว้นแต่มีข้อขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมาย หากส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีอำนาจเต็มและมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับแปลของข้อกำหนดเหล่านี้กับฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีอำนาจควบคุม