தரமான மறைகுறியாக்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து உறுதிமொழியில் கையெழுத்திடுக.

குறியாக்கம் என்பது நாம் எவ்வாறு நமது தனிபட்ட தகவல்களைப் பாதுகாப்பாகவும் அந்தரங்கமாகவும் வைத்திருக்கும் முறையாகும். அதனை பாதுகாக்கும் முயற்ச்சியில் எங்களுடன் இணையுங்கள்.

  1. ஒரு குறியாக்க வெற்றியாளராகுங்கள்

    உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்க

    குறியாக்கத்தை பற்றி மேலும் அறிக, ஏன் அது அத்தியாவசியமானது மற்றும் ஏன் அதை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும்.