நிகழ்வுகள்

  • 10,554 மொசில்லியன்ஸ் உலகெங்கும் உள்ளனர்
  • 17 நிகழ்ச்சிகள் உலகெங்கும் நடக்கவிருக்கின்றன
  • 87 மொழிகள், ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் கணக்கிடுகிறோம்
நாள் நிகழ்வு இடம்
Lovely Professional University, Jalander, India
Indian Institute of Information Technology, Allahabad, India
Cummins College of Engineering for Women, Pune, India
KIIT, Bhubaneswar, India
Mozilla Community Space - Jakarta, Jakarta, Indonesia
Online, Munich, Germany
Padmavani College for Women, Salem, India
Brac University, Dhaka, Bangladesh
Shri Hk arts College, Ahemedabad, India
SNS College of Technology, Coimbatore, India
Online, Munich, Germany
KiiT University, Bhubaneswar, Bhubaneswar, India
LAFZ LINGUA, Ranchi, India
RGI GROUP OF INSTITUTIONS, Bhopal, India
DTU, New Delhi, New Delhi, India
Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, Brazil
TBD, TBD, Bangladesh
TBD, Westminster, United Kingdom
Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, India
TBD, Delhi, India
TBD, Kurnool, India
Pride in London Parade route, Westminster, United Kingdom

சமூக புதுப்பிப்புக்களைப் பெறவும் (ஆங்கிலம்)