Firefox

War zumandiyaoo n' ka dunbu

Zumandiyan foo suuba ka koy jine.

A ka hin ka tee kaŋ war dabariɲaŋoo ši Firefox waažibandiyaney kanbe, amma war ga hin ka dumey wey affaa šii:

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox sutura

A ka hin ka tee kaŋ war dabariɲaŋoo ši Firefox waažibandiyaney kanbe, amma war ga hin ka dumey wey affaa šii:

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox sutura

Firefox Developer Edition — Soŋay

A ka hin ka tee kaŋ war dabariɲaŋoo ši Firefox waažibandiyaney kanbe, amma war ga hin ka dumey wey affaa šii:

Firefox Developer Edition — Soŋay

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox sutura

Firefox Nightly — Soŋay

A ka hin ka tee kaŋ war dabariɲaŋoo ši Firefox waažibandiyaney kanbe, amma war ga hin ka dumey wey affaa šii:

Firefox Nightly — Soŋay

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox sutura