Tee faabakaw Mozilla do

#IAmAMozillian

Mozilla-izey kubay adduɲɲaa kul ra. Bay porožewey ga kaŋ war goy i ga nda ka dii woo kaŋ war goo ma faaba nd'a.

War ga ban, agay ti Michael, Mozilla-ize Suwiisu ra

Ay šintin ka Firefox hansariyaŋ tee z'ay ga tee soogo 2008 ra. Jiiri taaci banda ga, ay n'anniya zaa ka tee Mozilla diyaw nda za han din ay goo ma goy ka Mozilla jamaa marga Suwiisu ra.

Ay goo ma faaba nda woo sohõda:

  • Webmaker
  • Alhiila-teera konkassey
  • Localization

Jama margayan banda gaa, ne Suwiisu ra, ay ga batuyaŋ soolu Alemaaɲi nda Otiriši ra, woo ay goo Mozilla-ize gurawey ra, kaŋ ga kanbe dam batuyaŋ se kaŋyaŋ ka tee laama waani hinza ra — akul handu hinka nda cere ra.

Ay anniyaa ti ir adduɲɲaa-mee jamaa ma gaabandi ka tonton nda berandiyan (šenni waaney), alhiika waanay nda Webmaker porožewey. Nda war ga baa ka faaba, šelaŋ ir se.

Mozilla-ize booboyaŋ kubay

Ngi taarikey caw ne nda dii ka tonton Twitter ga #IAmAMozillian