Mozilla Bayrandoo

Šintin daara

Interneti dogoo mma beeri ka tonton waati kul hõ borey hunaroo ra.

Mozilla porožewoo ti adduɲɲaa-mee jamaa kaŋ borey ga tammahã kaŋ interneti baanoo ši duumi kala nd'a ga feera, a ga tejandi nd'a ga nafa. Za 1998 ir ga durkutu ka cimandi kaŋ interneti ga cina nda taka kaŋ ga borey kul nafa. Ir maaɲey fatta nda Mozilla Firefox ceecikaa.

Mozilla porožewoo ti jama-gorante goymee kaŋ ga goyijinay aššil feerante šifante tee nda fondo taagayaŋ feeri kaŋ ra borey ga goy nda cere. Ir jamaayaŋ marga kaŋ kanbuzaama ti interneti goyyan ma boori ka tonton ir kul se.

Woodin ra, ir na fondayaŋ kayandi kaŋ ir ga tammahã i ga tabatandi kaŋ interneti ma gaabandi ka tee baytal ka borey nafa nda duura faalandi i se. Ir ga fondawey wey filla ne ganda.

Bayrandiyanoo anniyawey ti:

 1. ka interneti honnandi kaŋ Mozilla cereteekey ga boona Mozilla sinjiyan kondaa ga durkutu ka too r'a;
 2. ka šelaŋ borey se wal'i goo nda ordinater waanay wal'i ši nd'a;
 3. ka too Mozilla kanbuzaakey ma ɲaali nda woo kaŋ ir g'a tee nda ka duu bine ka gaabandi; nda
 4. ka fondo feeri borey jerey se hala lakkaloo woo ma interneti ka koy nda jine.

Fondawey wey ši kaa ka feera ngi boŋ se. Ir ga borey kaŋ ga goy k'internetoo feeri margayan goy se - boro fooyaŋ, borey kaŋ ga tee kondayyaŋ wala wakkiiliyaŋ jerey se. Mozilla sinjiyanoo huzunoo ti fondawey kaŋ harandi Mozilla bayrandoo ra ma diyandi. Ir boro tanayaŋ da cee i m'ir gana ka interneti tee nungu boryo ka tonton boro kul se.

Fondawey

 1. Interneti ti hõ zamanoo hunaroo binoo—a goo cawayandiyan, alhabar toonandiyan, marga goyyan, maamala, binekaanay nda jamaa kul misey game kaanaa ra.
 2. Interneti ti adduɲɲaa-mee baytal dalil kaŋ ga hima ka dumi ka feeri nda ka duwandi.
 3. Interneti ga hima k'addamayze foo kul hunaroo nafa ka tonton.
 4. Borey saajaa nda suturaa ti interneti linji huzun nd'i ši hima ka tee suuba-ka-naŋ haya.
 5. Boro foo kul ma hin ka interneti fasal nga boŋ hunaroo nda alfaydaa se.
 6. Interneti goy sahãa nga baytal dalil alhaaloo ra ti ka jinawey kaŋ ga waani ka cere kanbe (sanbari fondawey, bayhaya takarey, gundekuna), tejandiyan nda kanbedamyan adduɲɲaa-mee.
 7. Goyjinay forba and feerante kaŋ ga too interneti ma cina ka tee baytal nafaw.
 8. Jamaa-goy teeyan kaŋ ga kanbedamyan faalandi, k'alwakkilitaray nda naanay tonton.
 9. Maamalkaw šettekašinaa ga nafaw beeriyaŋ kate interneti cinayanoo ra; za arriba ceeciyan nda baytal nafaw ma sawandi, ka šenday ganji.
 10. Ir se alfayda beeri foo goo jamaa nafaw zanzanyanoo ra, a ga hima waatoo, lakkalloo nda durkutuyan kul.

Hala Mozilla bayrandoo ma koy nda jine

Taka booboyaŋ goo no kaŋ nda Mozilla bayrandoo fondawey ga hin ka koy jine. Ir ga boona goy dumiyan kaŋ ga waani, ir ga naata laasaabay henna follokaa ga kaŋ Mozilla kanbedamkey n'a cebe porožewoo mise fooyaŋ ra. Borey kaŋ ši Mozilla porožewoo gamoo ra da ga hin ka faaba Mozilla bayrandoo jer, nd'i ga goy nda Mozilla Firefox wala goyjinay tanayaŋ kaŋ ga bayrandoo fondawey tabatandi.

Mozilla sinjiyanoo meefur

Mozilla sinjiyanoo na meefur ka Mozilla bayrandoo gaakašinay nga goymiɲey ra. Nda cimi, ir ga:

 • aššil feerante dabaribayray nda kondawey marga nda i dam goy ra ka bayrandoo fondawey kayandi;
 • ka jinay nda daykey marga nd'i žemna ka bayrandoo fondawey kayandi;
 • ka goy nda Mozilla daliley (lakkal mayray sanda hantumkaw alhaku nda teekaw tammaasa, goyjinay, alman, darža) hala interneti ma cindi ka tee goydaari feerante;
 • ka tee-dumey jer kaŋ goo nda maamala nafaw baytal alman se; nda
 • ka Mozilal bayrandoo fondawey zanzan batu šenney ra nda interneti goy teekey game.

Sinjiyanoo goyey jerey—sohõda jinay teeyan, žemnayan nda feeyan heboo se—Mozilla Corporation, konpaɲaa kaŋ Mozilla sinjiyanoo hunday g'a may no m'i tee.

Kubayyan

Mozilla sinjiyanoo ka borey jerey kul cee ka kaa ir do, ka Mozilla bayrandoo fondawey kayandi nda ka dabari taagayan wiri hala allaahidoo kaŋ ir n'a zaa interneti se ma tee cimi.