ලියාපදිංචි වෙන්න, පිවිසෙන්න, සමමුහුර්තව සිටින්න.

Firefox ගිණුමකින්, ඔබ Firefox භාවිතා කරන සෑම ස්ථානයකම ඔබගේ පිටු සළකුණු, මුරපද, විවෘත ටැබ සහ තවත් බොහෝදෑ ලබාගත හැක.

ඔබ පිවිසී ඇති අතර සමමුහුර්ත කිරීමට සූදානම්ය.