ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ - ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ!

ਬਿਹਤਰ ਖਬਰ - ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ

ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ,
ਘੱਟ ਪਲੱਗਇਨ ਅਪਡੇਟਾਂ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲੌਕਾਈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ

ਪਲੱਗਇਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ?
ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਲਗਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਕਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ