ਕਰੋਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਜਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

Chrome ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨਾਲੋਂ 1.77x ਵੱਧ ਮੈਮਰੀ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਜਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. Decluttering ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।