ਸਾਈਨ ਅੱਪ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਨਾਲ ਰਹੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕਾਂ, ਪਾਸਵਰਡਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।