ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦਿਓ।

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Firefox Account ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ!

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ Firefox Account ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ:

Firefox Browser

Firefox Monitor

  • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਲਵੋ

firefox-accounts-firefox-relay

  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ

Mozilla VPN

  • ਆਪਣੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ IP ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ
  • ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟੇ ਦਾ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਟੋਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Pocket

  • ਵੈੱਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਸੰਭਾਲੋ
  • ਚੁੱਪਚਾਪ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਕੱਲੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਵੋ।