ਇੱਕ ਲਾਗ-ਇਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ।

ਲਾਕਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਬਾਕਸ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਬਾਂ ਭੇਜੋ

ਇਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਟੈਬ ਭੇਜੋ। ਲਿਖਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਕ ਕਰੋ

ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਪਾਕੇਟ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਓ

ਵੈਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ - ਕਦੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੋ। ਪਾਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਖ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਟੂਲਬਾਰ ਤੋਂ।

ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕਟਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।