Enklare å koma i gang

Oppsett av e-postkonto

Før denne funksjonen kom, måtte du kunna innstillingane for IMAP, SMTP og SSL/TLS. No treng du berre namn, e-postadresse og passord, og så vil vegvisaren for e-postkontooppsett sjekke databasen vår for å finna dei rette e-postinnstillinger for deg.

Eitt-klikk adressebok

Eitt-klikks adressebok er ein rask og enkel måte du kan bruka for å leggja til personar i adresseboka. Legg til personar ved å berre trykkja på stjerneikonet i meldingane du får. Trykkjer du to gonger kan du leggja inn fleire detaljar som til dømes eit bilde, fødselsdag og annan informasjon.

Vedleggspåminning

Vedleggspåminnaren leitar etter ordet vedlegg (og andre ord som filtypar) i brødteksten åt meldinga, og minner deg på å leggja til eit vedlegg før du trykkjer send.

Faner og søk

Faner

Dersom du likar surfing med faner i Firefox, vil du òg lika e-postfaner. Desse fanene lèt deg lasta ulike e-postmeldingar i eigne faner, slik at du raskt kan byta mellom dei. Kanskje svarar du på ein tidlegare e-post, og treng å referere til den andre e-posten. Faner lèt deg ha fleire e-postar opne på samstundes for enkel tilgang.

Dobbelklikk eller trykk enter på ein e-post opnar no meldinga i ei ny fane. Høgreklikk på meldingar eller mapper vil opna dei i ei fane i bakgrunnen.

Når du avsluttar Thunderbird vil synlege faner lagrast og gjenopprettast neste gong du startar Thunderbird. Det finst òg ein Fane-meny på fane-verktøylinja som hjelper deg med å byta mellom faner.

Snøggfilterlinje

Snøgg-filterlinjen lèt deg filtrera e-post raskare. Start med å skriva inn ord i filter-søkjeboksen, og resultata kjem fram med ein gong. Du kan òg filtrera meldingane etter nye meldingar, stikkord og personar i adresseboka. Filter kan òg «festast», eller lagrast, slik at det kan brukast på tvers av fleire mapper.

Søk

Søkegrensesnittet i Thunderbird inneheld filter- og tidslinjeverktøy som du kan bruka til å fininstilla nøyaktig det du leitar etter. Thunderbird indekserar òg all e-post slik at søking vert endå raskare. Søkeresultata dine vert vist i ei fane, slik at du enkelt kan byte fram og tilbake mellom søkeresultat og annan e-post.

Meldingsarkiv

Dersom du trur at du treng å bruka ein e-post i framtida, men ynskjer å fjerna han frå innboksen utan å sletta han, arkiver han! Arkivering hjelper deg med å halda oversikt over innboksen, og legg e-posten i meldingsarkivsystemet.

Bruk Arkiv-knappen, eller trykk A-tasten for å arkivera e-post.

Aktivitetshandsaming

Aktivitetshandsamaren tek opp all samhandling mellom Thunderbird og e-posttilbydaren din på ein stad. Inga meir gjeting er nødvendig. Du treng berre å sjå ein stad for å få med deg det som skjer med e-posten din.

Tilpass e-postopplevinga

Thunderbirds utsjånad

Med Personas, som er lettvekts-utsjånadar, kan du endra korleis Thunderbird ser ut og kjennest på ein augneblink. Hundrevis av utsjånadar er tilgjengelege med bilde frå dei nyaste filmane, kjende landemerke, og japanske tatoveringar. Du kan òg velja blant fleire tema som endrar dei ulike ikona i Thunderbird.

Smarte mapper

Smarte mapper hjelper deg med å handsama fleire e-postkontoar ved å kombinera spesialmapper som Innboks, Sendt eller Arkiv-mappa. I staden for å gå til innboksen for kvar av e-postkontoane dine kan du sjå all innkomande e-post i ei Innboks-mappe.

Utvidingshandsamar

Finn og installer utvidingar direkte i Thunderbird. Du treng ikkje lenger vitja utvidings-nettstaden - i staden kan du opna utvidingshandsamaren. Ikkje sikker på kva for utvidingar som er dei rette for deg? Rangeringer, tilrådingar, skildringar og bilde av utvidingane hjelper deg med å velja.

Tryggja og verna e-posten din

Robust personvern

Thunderbird tilbyr støtte for personvern, og vern mot bilde på eksterne tenarar. For å sikre personvernet åt brukarane blokkerer Thunderbird automatisk bilde frå eksterne tenarar i e-postmeldingar.

Vern mot nettfiske (phishing)

Thunderbird vernar deg mot e-postsvindel, som freistar å lura brukarar til å gje frå seg personleg og konfidensiell informasjon, ved å indikera når meldingar er sannsynlege phishing-angrep. Som endå eit nivå av sikkerheit vil Thunderbird åtvara deg når du trykkjer på ei lenke som ser ut til å gå til ein annan nettstad enn det som vert indikert av URL-en i meldinga.

Automatiske oppdateringar

Thunderbird sitt oppdateringssystem kontrollerer om du køyrer den siste versjonen og fortel deg om tryggingsoppdateringar er tilgjengelege. Desse tryggingsoppdateringane er små (vanlegvis 200 kB - 700 kB), noko som gjev deg det du treng og gjer tryggingsoppdateringa rask å lasta ned og installera. Det automatiserte oppdateringssystemet inneheld oppdateringar for Thunderbird på Windows, macOS og Linux på over 40 ulike språk.

Kuttar ut søppelet

Thunderbirds populære søppelpostfilter er oppdatert til å vera framom dei som sender ut søppelpost. Kvar e-post du får, går gjennom Thunderbird sitt leiande søppelpostfilter. Kvar gong du markerar meldingar som søppelpost, vil Thunderbird «læra» og forbetra filtra sine, slik at du kan bruka meir tid på å lesa e-posten du får som betyr noko. Thunderbird kan òg bruka søppelpostfilteret til e-posttilbydaren din for å halda søppelet vekke frå innboksen din.

Open kjeldekode

I hjartet av Thunderbird er det ein open kjeldekode-utviklingsprosess som vert driven av tusenvis av eldfulle utviklarar og tryggingsekspertar frå heile verda. Openheita vår og aktive ekspertmiljø bidreg til at produkta er tryggare og snøgt oppdaterte, samtstundes som det lèt oss nytta oss av dei beste tredjeparts skanne- og evalueringsverktøya som finst for å styrka den samla sikkerheita.