‍ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ — ಕನ್ನಡ

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ Firefox ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು:

‍ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ — ಕನ್ನಡ

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Firefox ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Firefox ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

Firefox ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

Firefox ಗೌಪ್ಯತೆ

Firefox

Mozilla

ಸೈನ್ ಅಪ್, ಸೈನ್ ಇನ್, ಸಿಂಕ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಉಳಿ.

ನಿಮ್ಮ Firefox ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಗುರುತುಗಳನ್ನು, ಗುಪ್ತಪದಗಳನ್ನು, ತೆರೆದ ಟ್ಯಾಬ್‍‍ಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟುನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು — ನೀವು Firefox ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲೆಡೆ.

ನೀವು ಸೈನ್‍‍ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ.

Enter your email to access Firefox Accounts.

By proceeding, you agree to the Terms of Service and Privacy Notice.

ಸಿಂಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು Firefox ಡೌನ್‍‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಿಂಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು Firefox ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

‍ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ — ಕನ್ನಡ

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ Firefox ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು:

‍ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ — ಕನ್ನಡ

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Firefox ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Firefox ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

Firefox ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

Firefox ಗೌಪ್ಯತೆ