ಸೈನ್ ಅಪ್, ಸೈನ್ ಇನ್, ಸಿಂಕ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಉಳಿ.

ನಿಮ್ಮ Firefox ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಗುರುತುಗಳನ್ನು, ಗುಪ್ತಪದಗಳನ್ನು, ತೆರೆದ ಟ್ಯಾಬ್‍‍ಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟುನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು — ನೀವು Firefox ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲೆಡೆ.

ನೀವು ಸೈನ್‍‍ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ.