Wjace škita.
Najwjace priwatnosće.
Jenož z Firefox.

Zo byšće nowy priwatny modus wupruwował, sćehńće Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Waš Firefox aktualny njeje. Sćehńće najnowšu wersiju, zo byšće nowy priwatny modus wužiwał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Žadyn druhi wobhladowak njeskići wam tak wjele kontrole nad wašim digitalnym wotćišćom nohi.

Priwatny modus

Firefox njeskładuje wěcy kaž wašu přehladowansku historiju, pytanja abo placki, ale nowe zapołožki a sćehnjene dataje wobchowa.

Ze slědowanskim škitom

Miniměrujće móžnosće schowanych třećich poskićowarjow wašu přehladowansku aktiwitu přez wjele sydłow slědować.

Hdyž wy měł priwatny modus wužiwać

  • Zo byšće swój digitalny wotćišć nohi miniměrował

    Slědowanski škit blokuje internetne předewzaća, was přez web slědować

  • Banking online wot zhromadneho grata abo ličaka

    Waše wužiwarske mjeno a hesło so njeskładujetej

  • Zo by wam pomhał, překwapjenje planować, kaž na př. narodniny abo pućowanje

    Nichtó njemóže wašu přehladowansku widźeć

Kontrolny centrum je was zapřijał

Hdyž tarč nalěwo wot adresoweho pola widźiće, rěka to, zo Firefox was přećiwo potencielnym slědowarjam škita. Móžeće slědowanski škit za jednotliwe sydło znjemóžnić abo jón dospołnje wušaltować. To je waš rozsud.

Spytajće nětko kontrolu wobchował

Wupruwujće priwatny modus

Zo byšće nowy priwatny modus wupruwował, sćehńće Firefox.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Waš Firefox aktualny njeje. Sćehńće najnowšu wersiju, zo byšće nowy priwatny modus wužiwał.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox