Dowěra so nječini. Zasłuži so.

Wuwiwamy Firefox z misiju, was na prěnje městno, nad wšitko, stajić.
Činimy to, zo byšće kontrolu wobchował. Činimy to, zo byšće móhł bjez starosćow přehladować.
A činimy to, dokelž nichtó druhi to nječini.

Dowěry najhódniše internetne předewzaće za priwatnosć Dalše informacije

Wuhotowany, zo by wašu priwatnosć škitał

Wěrimy, zo waše wosobinske informacije jenož wam słušeja.
Tohodla je Firefox połny z funkcijemi, kotrež zaručuja, zo to trjechi.

 • Priwatny modus ze
  slědowanskim škitom

  Přehladujće bjez toho, zo bychu so waša historija, pytanja abo placki składoali, a haćće schowanych třećich poskićowarjow při tom, was přez web slědować.

  Zhońće wjace wo priwatnym modusu
 • Tłóčatko Zabyć

  Přehladowanske informacije po tym z wašeho ličaka wotstronić. Wužijće jón, hdyž sće sydło wopytał, kotrež nima we wašej historiji być.

  Tłóčatko Zabyć wašej symbolowej lajsće přidać

Dźeržće so wěsty we webje

Firefox wuči wam wjace wo sydłach, kotrež wopytujeće a pomha wam, online wěsty wostać.

 • Wěste zwiski

  Wužijće jónkróćny ID websydła, zo byšće zaručił, zo sydło je, štož twjerdźi a přepruwował, hač waš zwisk z nim je wěsty.

  Dalše informacije
 • Swětorjadny škit

  Funkcije přećiwo kradnjenju wužiwarskich datow a škódnej software škitaja was přećiwo trojaniskim konjam a spionažnej software a warnuja wo potencielnje wobšudnych sydłach.

  Dalše informacije
 • Awtomatiske wěstotne aktualizacije

  Firefox awtomatisce aktualizuje, zo by zarućił, zo maće přeco najnowše a najlěpše wěstotne porjedźenja.

  Dalše informacije

Přehladujće bjez starosćow

Zhońće wjace wo tym, čehoždla waša priwatnosć a wěstota stej tak wažnej
a štož móžeće činić, zo byšće so online škitał.