Nowy Firefox

Spěšny a dobry.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  • 2x spěšniši

    Dotal najlěpši Firefox

  • Lochki

    Wužiwa 30% mjenje składa hač Chrome

  • Mócnje priwatny

    Priwatny modus ze slědowanskim škitom