Wupruwujće naše nowe wobdźěłowanske nastroje w Developer Tools Challenger

Čim wjace wo webje wěsće, ćim lóšo móžeće sej jón přiswojić. Wobdźělujće so na webje a testujće swoje webznajomosće z pomocu nowych nastrojow we wuwiwarskej ediciji Firefox.

Wuwiwarske nastroje sej desktopowy wobhladowak wuwiwarskeje edicije Firefox wužaduja. Sćehńće najprjedy wuwiwarsku ediciju Firefox, prjedy hač tutón nadawk spytaće.

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  1. K Dev Tools Challenger

    Dev Tools Challenger wopytać

    Čińće sobu

    Budźće čłon skupiny webwuwiwarjow a dźěłajće z druhimi Mozillačanami z cyłeho swěta hromadźe.