નવું Firefox

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા
  • 2x ઝડપી

    અત્યાર સુધીનુ શ્રેષ્ઠ Firefox

  • હલકા

    Chrome કરતાં 30% અોછી મેમરીનો ઉપયોગ કરે છે

  • શક્તિશાળી ખાનગી

    વિશેષ ટ્રેકિંગ સુરક્ષા સાથે ખાનગી બ્રાઉઝર