Forógra Mozilla

Réamhrá

Is cuid thábhachtach dár saol é an tIdirlíon, níos tábhachtaí chuile lá.

Is éard atá i dtionscadal Mozilla ná comhphobal domhanda a chreideann gurb iad an oscailteacht, an nuálaíocht, agus deiseanna na rudaí a chinnteoidh sláinte an Idirlín san fhadtréimhse. Táimid ag obair le chéile ó 1998 chun deimhniú go bhforbraítear an tIdirlíon ar leas an phobail. Is fearr aithne orainn as an mbrabhsálaí Mozilla Firefox.

Baineann tionscadal Mozilla úsáid as cur chuige pobalbhunaithe chun bogearraí den chéad scoth a chruthú agus chun gníomhaíochtaí comhoibríocha a fhorbairt. Cruthaímid comhphobail atá ag iarraidh feabhas a chur ar an Idirlíon ar ár son uilig.

De thoradh na n-iarrachtaí seo, táimid tar éis liosta prionsabal a leagan amach, prionsabail atá fíorthábhachtach do thodhchaí an Idirlín mar acmhainn a dhéanann leas don phobal agus don saol gnó chomh maith. Leagaimid na prionsabail seo amach thíos.

Seo iad aidhmeanna an Fhorógra:

 1. fís don Idirlíon a leagan amach, fís a dtacaíonn rannpháirtithe Mozilla léi agus ceann a n-oibreoidh Fondúireacht Mhozilla ina threo;
 2. gach duine a spreagadh, beag beann ar a c(h)úlra sa teicneolaíocht;
 3. bród a chothú i rannpháirtithe Mozilla as an obair atá á déanamh againn; agus
 4. creatlach oibre a thabhairt do dhaoine chun an fhís seo a chur chun cinn.

Ní thiocfaidh na prionsabail seo chun beatha ina n-aonar. Daoine amháin atá in ann an tIdirlíon a choinneáil oscailte agus daonlathach — daoine ina n-aonar, daoine ag obair i ngrúpaí, agus daoine ag spreagadh daoine eile. Tá Fondúireacht Mhozilla go hiomlán tugtha do na prionsabail atá leagtha amach i bhForógra Mozilla. Fearaimid fáilte roimh éinne atá ag iarraidh obair a dhéanamh linn chun feabhas a chur ar an Idirlíon.

Prionsabail

 1. Is cuid bhunúsach den saol sa lá atá inniu é an tIdirlíon — imríonn sé ról fíorthábhachtach i gcúrsaí oideachais, cumarsáide, gnó, siamsaíochta, agus sa sochaí go ginearálta.
 2. Is acmhainn phoiblí dhomhanda é an tIdirlíon. Caithfear é a choinneáil oscailte agus ar fáil do chách.
 3. Ní mór don Idirlíon saol daoine aonair a fheabhsú.
 4. Tá slándáil agus príobháideachas ar an Idirlíon fíorthábhachtach agus riachtanach.
 5. Caithfidh daoine a bheith ábalta an tIdirlíon, agus a n-eispéireas air, a mhúnlú.
 6. Braitheann éifeachtacht an Idirlín mar acmhainn phoiblí ar an idir-inoibritheacht (prótacail, formáidí sonraí, ábhar), ar an nuálaíocht, agus ar rannpháirtíocht dhíláraithe ar fud an domhain.
 7. Éascaíonn bogearraí saora agus oscailte forbairt an Idirlín mar acmhainn phoiblí.
 8. Cuirtear rannpháirtíocht, freagracht, agus iontaofacht chun cinn trí phróisis thrédhearcacha phobalbhunaithe.
 9. Baineann go leor buntáistí le comhlachtaí tráchtála a bhfuil lámh acu i bhforbairt an Idirlín, ach tá sé fíorthábhachtach an chothromaíocht cheart a aimsiú idir brabús agus leas an phobail.
 10. Is sprioc thábhachtach é aird a tharraingt ar na bealaí a chuireann an tIdirlíon leas an phobail chun cinn, agus is fiú am, fuinneamh, agus dua a chaitheamh leis.

Forógra Mozilla a chur chun cinn

Tá go leor bealaí ann chun prionsabail an Fhorógra a chur chun cinn. Fearaimid fáilte roimh réimse leathan gníomhaíochtaí, agus táimid ag súil leis an leibhéal céanna cruthaitheachta atá léirithe ag rannpháirtithe Mozilla i gcodanna eile den tionscadal. Is féidir le haon duine prionsabail an Fhorógra a thacú, fiú daoine nach bhfuil ceangal láidir acu le Mozilla, trí Firefox agus táirgí eile a chuimsíonn na prionsabail seo a úsáid.

Gealltanas Fhondúireacht Mhozilla

Geallann Fondúireacht Mhozilla go dtacóidh sé le Forógra Mhozilla. Le bheith cruinn faoi:

 • tógfaimid agus cumasóimid teicneolaíochtaí oscailte agus comhphobail a thacaíonn le prionsabail an Fhorógra;
 • tógfaimid agus scaipfimid táirgí iontacha a thacaíonn le prionsabail an Fhorógra;
 • úsáidfimid sócmhainní Mozilla (maoin intleachtúil, mar shampla cóipcheart agus trádmharcanna, infreastruchtúr, airgead, agus clú) chun an tIdirlíon a chosaint mar ardán oscailte;
 • cuirfimid samhlacha a chruthaíonn luach eacnamaíoch chun cinn ar son leas an phobail; agus
 • cuirfimid prionsabail an Fhorógra chun cinn i ndioscúrsa poiblí agus i dtionscal an Idirlín.

Is é an Mozilla Corporation, fochuideachta ar lánúinéireacht ag Fondúireacht Mhozilla, atá i gceannas ar roinnt gníomhaíochtaí de chuid na Fondúireachta — faoi láthair, forbairt, scaipeadh, agus margaíocht táirgí tomhaltais.

Cuireadh

Fearann Fondúireacht Mhozilla fáilte roimh aon duine a thacaíonn le prionsabail an Fhorógra chun obair a dhéanamh in éineacht linn, agus bealaí nua a aimsiú chun an fhís seo don Idirlíon a fhíorú.