Besjoch The Joy of Coding, en besprek it dêrnei mei oare Mozillians

Elkenien kin oan Firefox bydrage troch flaters te finen en te ferhelpen dy't minsken fia Bugzilla melde. Besjoch in demonstraasje fan in Firefox-engineer dy't oan koade wurket om te sjen wêr't it allegearre om giet.

  1. Besjoch de yntro.

    @mike_conley wurket direkt oan echte Firefox-bugs en tinkt dêrby hurdop.

    View more Joy of Coding videos

    Meiwurkje

    Slút jo oan by de programmearmienskip en wurkje tegearre mei oare Mozillians oer de hiele wrâld.