Firefox: Ndeenka ɓeydiika. Faayre ustiinde.

Min nguurtaa ko e ndeenka suturo mon. Ko ɗum saabii min waɗde banngogol suturo Firefox ɓuri goɗɗe ɗee heewde doole.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox

Wanngo ko alaa ɓarakke

Lollinde firti ko hakkilinde, kono ɗum foti wonde ko konngol maa. Banngogol Suturo Firefox momtat ɗoon e ɗoon e ordinateer kabaruuji ceŋogol maa ko wayi no finndeeji, kuukiije kam e aslol. Mbele so a seŋtiima, a woppataa ɓarakke.

Jaggu ɗee dewindorɗe moggiiɗe

Won e lowe geese kam e ɓaŋŋine ceŋata dewindorɗe moggiiɗe ƴettooje humpito banngogol maa ko juuti caggal nde njahɗaa. Ko Firefox Banngogol Suturo tan jogii ndeenka dewindorɗe ngam falaade ɗe ɗoon e ɗoon.

Yerɓin teddeendi dewindol

Dewindorɗe kaaɗaani tan e ƴettude humpito, haɗe mbaawi hoybinde jaawgol banngogol maa. Ko Banngogol Suturo Firefox tan falotoo ɓaŋŋine gonnduɗe e dewindorɗe, ɗum noon aɗa waawi joƴƴinde kaake ɗee kadi mbanngoɗaa no weldumaa.