Firefox: Ndeenka ɓeydiika. Faayre ustiinde.

Min nguurtaa ko e ndeenka suturo mon. Ko ɗum saabii min waɗde banngogol suturo Firefox ɓuri goɗɗe ɗee heewde doole.

Wanngo ko alaa ɓarakke

Lollinde firti ko hakkilinde, kono ɗum foti wonde ko konngol maa. Banngogol Suturo Firefox momtat ɗoon e ɗoon e ordinateer kabaruuji ceŋogol maa ko wayi no finndeeji, kuukiije kam e aslol. Mbele so a seŋtiima, a woppataa ɓarakke.

Jaggu ɗee dewindorɗe moggiiɗe

Won e lowe geese kam e ɓaŋŋine ceŋata dewindorɗe moggiiɗe ƴettooje humpito banngogol maa ko juuti caggal nde njahɗaa. Ko Firefox Banngogol Suturo tan jogii ndeenka dewindorɗe ngam falaade ɗe ɗoon e ɗoon.

Yerɓin teddeendi dewindol

Dewindorɗe kaaɗaani tan e ƴettude humpito, haɗe mbaawi hoybinde jaawgol banngogol maa. Ko Banngogol Suturo Firefox tan falotoo ɓaŋŋine gonnduɗe e dewindorɗe, ɗum noon aɗa waawi joƴƴinde kaake ɗee kadi mbanngoɗaa no weldumaa.