ثبت‌نام کنید، وارد شوید، همگام بمانید.

با حساب فایرفاکس می‌توانید نشانک‌ها، گذرواژه‌ها و زبانه‌های باز خود را در هر جایی که از فایرفاکس استفاده می‌کنید با خود داشته باشید.

شما وارد شده‌اید و آماده استفاده از همگام‌سازی هستید.